Det var 11. desember i fjor Bergens Tidende omtalte den betente striden mellom foreldre og en styrer i en kommunal barnehage i Sogn og Fjordane.

Foreldrene ønsket å fjerne styreren og påstod hun hadde vært voldelig mot barnehagebarn. I avisartikkelen kom det frem at politiet hadde henlagt saken på grunn av manglende bevis. Det fremkom også av saken at kommunen ikke hadde engasjert seg synlig for å løse den vanskelige konflikten. Foreldrene valgte derfor å stå frem i Bergens Tidende.

I henvisningen på førstesiden ble barnehagen og kommunen navngitt. I tittelen var en av foreldrene sitert, med påstanden; Barnehagestyraren slo 4-åring med pinne.

Undervisningsforbundet, der den omtalte styreren er medlem, klaget saken inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Utvalget mener Bergens Tidende gikk for langt i å identifisere barnehagestyreren.

PFU har i møte den 23. mai uttalt følgende:

Klagen gjelder et førstesideoppslag i Bergens Tidende, med tittelen «Barnehagestyraren slo 4-åring med pinne». I henvisningsteksten var barnehagen og kommunen navngitt. Utdanningsforbundet, som også organiserer førskolelærere, klager på vegne av den omtalte styreren over den indirekte identifiseringen. Klageren reagerer også på at overskriften på førstesiden fremstiller den påståtte handlingen som et ubestridt faktum.

Bergens Tidende mener å ha dekning for førstesidetittelen, siden det dreier seg om et sitat som beskriver barns og foreldres oppfatning av hva som skal ha skjedd. Avisen påpeker at det ikke er uvanlig at den ene partens syn blir brukt til å introdusere en sak, og dessuten at styrerens tilbakevisning av anklagene fremkommer i henvisningen. For øvrig mener avisen den har tatt tilstrekkelig hensyn ved ikke å navngi styreren.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det blant annet advares mot å la overskrifter gå lenger enn det er dekning for i stoffet.

Selv om avisen isolert sett hadde dekning for førstesidetittelen, som en påstand utstyrte med sitatstrek, mener utvalget likevel at tittelen kan oppfattes som konstatering av et faktisk forhold. Utvalget ser tittelbruken i sammenheng med at barnehagestyreren indirekte identifiseres. Etter utvalgets mening måtte redaksjonen forstå at styreren på denne måten ville bli påført unødig belastning, sett på bakgrunn av at fakta var bestridt og saken henlagt fra politiets side. Slik utvalget ser det, burde avisen ha anonymisert de involverte i saken.

Utvalget viser til Vær-Varsom-plakatens punkt 4.1, om å legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon, og til punkt 4.7, der det manes til varsomhet med bruk av navn og andre klare identifikasjonstegn i kriminal— og rettsreportasje.

Bergens Tidende har brutt god presseskikk.