— Dette må være en siste krampetrekning. Nå synes jeg de bør innrette seg etter dommen som foreligger, sier Erik Næsgaard, styreleder i Johan Langes og søskendes legat, som eier grunnen.

Siden 2003 har han ført det han kaller Davids kamp mot Goliat. Han trodde seieren var endelig da Høyesterett i juni avviste BKKs anke, og dommen fra Gulating lagmannsrett dermed ble stående.

Den slo fast at BKK verken hadde bruksrett eller eiendomsrett til grunnen. BKK ble pålagt å rive masten og betale legatets saksomkostninger på knappe 300.000 kroner.

Fristen for å fjerne masten og en tilhørende brakke er satt til 25. august, men fredag tok saken en ny vending.

Da søkte BKK Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å få ekspropriere grunnen på toppen av Løvstakken.

— Med den knappe fristen har vi ikke annet valg enn å søke om ekspropriasjon. Vi har også tatt initiativ til dialog med grunneier, sier kommunikasjonsrådgiver Ingunn Halvorsen i BKK.

I den daglige driften bruker BKK stasjonen til fjernstyring av anlegg og radiosamband for Bergen kommune og nødetatene politi, ambulansetjeneste og Bergen brannvesen.

— Masten er veldig viktig for beredskapen i regionen. Nå er det opp til myndighetene å vurdere om anlegget er mer til gagn enn til skade for samfunnet. Det er snakk om å få bruke 50 kvadratmeter, understreker Halvorsen.

Striden på fjelltoppen har dreid seg om en avtale fra 1969. I den fikk Bergen Elektrisitetsverk føre opp en sambandsstasjon på legatets eiendom med intensjon om å overta rundt 400 kvadratmeter av eiendommen. Legatet hevdet intensjonsavtalen aldri ble gjennomført og at BKK dermed ikke hadde rett til å sette opp masten. BKK hevdet det motsatte.

Legatet ble først klar over byggingen av masten via en notis i BT i 2003. Da sto den nesten ferdig.

— Jeg blir litt oppgitt. BKK har opptrådt arrogant hele veien og ikke ønsket dialog. De forsøker seg på alle mulige måter, men nå er fristen satt til 25. august. Deretter vil vi be namsmannen tvangsfullbyrde dommen, sier Erik Næsgaard.

Ifølge NVE er søknaden så fersk i deres system at det er for tidlig å si noe om lengden på behandlingstid og utfall av saken.

STRIDENS KJERNE: Denne masten på Løvstakken ble bygget i 2003. BKK er pålagt av retten å fjerne den, men nekter.