Det er sosialbyråd Lisbeth Iversen (KrF) sitt klokkeklare svar til Oddny Miljeteig (SV).

I et privat forslag til bystyret har SV-politikeren fremmet en rekke forslag til hvordan man kan bedre situasjonen for omreisende tiggere.

Blant annet ber hun byrådet utrede hvilke kommunale arealer som kan være aktuelle for opprettelsen av botilbud, samt sanitæranlegg.

Ikke legge til rette

Iversen sier at hun og byrådet ser med bekymring på at tigging i bergensgatene er i ferd med å bli et hverdagslig problem. Hun mener det er tragisk og uverdig at «personer opplever at de må livnære seg på denne måten».

— Byrådet ønsker ikke å legge forholdene til rette for tigging i gatene i Bergen, og har derfor ingen planer om å opprette et servicetilbud til denne gruppen i kommunal regi, sier hun.Byråden viser til at organsisert kriminalitet og menneskehandel knyttes til miljøer som driver med tigging.

— Personene som livnærer seg ved å tigge i gatene tilhører i stor grad familierfra Rom-folket som i generasjoner har stått utenfor det ordinære arbeidsmarkedet og som mangler språkferdigheter og utdanning. Det er en svak gruppe som er i en utsatt posisjon for å bli eksponert for utnyttelse og kriminalitet. Denne gruppen er i liten grad i kontakt med kommunale tjenester men har mottatt hjelp fra frivillige organisasjoner som mottar støtte fra kommunen.

Følger Kristiansand

I Kristiansand har flertallet i bystyret gått inn for å opprette en «sanitærbrakke for tiggere uten fast bosted». Iversen sier de vil følge situasjonen i Kristiansand nøye. Hun mener SV sine forslag er feil vei å gå, og viser til at politiet gjennom ordningen med tiggerregistrering kommer i kontakt med individene.

— Det er gjennom registreringen vi får kontakt med enkeltmennenskene, ikke gjennom dusjer. Politiet i Bergen er blant de som har klart å rulle opp store nettverk når det gjelder menneskehandel og vi har stor tillitt til politiets arbeid.Når det gjelder kommunens bistand til denne gruppen omreisende tiggere, henviser Iversen til at NAV kan yte nødhjelp.

— Men det baserer seg på en individuell vurdering fra dag til dag og hovedreglen er at opphold gjennom EØS-avtalen i Norge er basert på at man kan forsørge seg selv økonomisk.