I går ble det kjent at bystyremedlem Steinar Frøiland (Frp) har klaget bompengeringen inn for Eftas overvåkingsorgan (ESA). Han mener det er et brudd på EUs direktiv om bompenger at bilistene skal betale for bygging av Bybanen.

Når foreligger den første kommentaren fra Samferdselsdepartementet på en tidligere klagesak til ESA. Her peker departementet på at EUs direktiv for betaling av bompenger for lastebiler i varetransport ikke gjelder bompengeringen.

Svaret er en kommentar til en klage på innkrevingen av bompenger på E39 fra Åsane til Bergen. Klageren viste til at lastebiler på nordre innfartsåre betalte for veier i andre deler av Bergen som trafikantene fra nord ikke hadde direkte nytte av.

Departementet avviser klagen under henvisning til at direktivet ikke skal være til hinder for at medlemslandene kan innføre parkeringsgebyr og egne trafikkavgifter i bymessige områder.

— Bompengeinnkrevingen på E39 nord for Bergen sentrum er en del av bompengeringen rundt Bergen. I lys av dette vil regjeringen argumentere for at direktivet ikke regulerer denne typen bompengeordninger, heter det i brevet fra Samferdselsdepartementet.