— Det dukker med jevne mellomrom opp påstander om at våre saksbehandlere utøver maktmisbruk, er inhabile eller korrupte. Har noen saker der de mener seg utsatt for dette, kan jeg kontaktes direkte. Men da må jeg vite hvilken sak og hvilken saksbehandler det gjelder, sier Wiberg.

- Gransker påstander

Han sier alle konkrete henvendelser med slike påstander blir tatt på det største alvor.

— Jeg undersøker disse sakene. Har vi noe å ta tak i, gransker vi det.

— Og folk kan henvende seg uten frykt for represalier?

— Selvsagt.

Dersom man ikke ønsker å ta dette direkte opp med byggesakssjefen er det også mulig å vende seg til byråden eller bystyremedlemmer.

— Disse vil kunne ta dette videre til oss.

Har et klageapparat

Utover dette har etaten et eget internkontrollsystem, bystyret har revisjonen som kan utføre forvaltningsrevisjoner på etaten. Byombudet er også en instans Wiberg sier kan benyttes dersom noen mener seg urettferdig behandlet.

— Jeg har selv noen ganger oppfordret klagere til å ta dette opp med Sivilombudsmannen. Gjennomganger ulike instanser gjør av vår saksbehandling gir oss ofte noe å rette på, men vi har ikke avdekket korrupsjon eller maktmisbruk.

I tillegg foreligger det en formell klagemulighet. Tas ikke klagen til følge av administrasjonen går den videre til byråd og komité for miljø og byutvikling. Er det avslag også her, går klagen til Fylkesmannen.

Noen blir rammet

— Disse sakene er til liks med alle saker vi behandler åpne for publikum og pressen. Ønsker man det, kan man se oss i kortene, sier Wiberg.

— Hva er årsaken til at disse påstandene stadig dukker opp?

— Vi behandler over 4000 saker hvert år. I mange av sakene må vi gi avslag. Der vi gir tillatelse, er det naboer som opplever ulemper. Mange opplever våre vedtak som vanskelig å forstå og det kan lett bre seg oppfatninger om at beslutninger er et resultat av maktmisbruk eller korrupsjon.

Wiberg sier det er en svært høy bevissthet i avdelingen knyttet til korrupsjon, habilitet og maktmisbruk.

Savner profesjonalitet

Til påstandene om at det ikke svares på brev sier Wiberg at det lett lar seg kontrollere ved å gå gjennom mappen. Når det gjelder problemene med å nå saksbehandler på telefon, sier Wiberg dette er i ferd med å bedres og han garanterer at dette vil være mye bedre allerede i år.

— Jeg har også lyst til å komme med en tilbakemelding til de profesjonelle aktørene. Plan- og bygningsloven med alle sine forskrifter og bestemmelser er et komplisert regelverk. Det er meget krevende å være à jour og vi merker at dette kan være en stor utfordring særlig for små og mellomstore bedrifter. Det oppstår ofte misforståelser, gjerne flere ganger i samme sak, noe som tar tid og skaper frustrasjon hos søker. Slike saker finner vi fra tid til annen igjen i henvendelser til politikerne, sier Wiberg.

— Det er derfor viktig med åpen kommunikasjon mellom bransje og kommune.