Stortingets ombudsmann for forvaltningen, som er Sivilombudsmannens fulle tittel, spurte i et brev av 9. august om departementets vurdering av saksbehandlingen etter henvendelser fra Den Norske Turistforening og kommunene Ulvik og Granvin.

Sivilombudsmann Arne Fliflet ba om ny vurdering av hvorvidt det kunne være brudd på forvaltningsreglene at kraftsaken ble avgjort av Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE), etter fullmakt fra OED, og ikke ble behandlet i statsråd.

Alt om kraftlinjen i Hardanger

Prinsipiell

Fliflet ville ha departementets syn på om kraftlinjesaken berører motstridende samfunnsinteresser, og er av så stor prinsipiell karakter, at den skulle vært behandlet av departementet, ikke delegert til NVE.

Sivilombudsmannen ba også om en vurdering av disse forhold i lys av Grunnlovens paragraf 28 om hva som må avgjøres av Kongen i statsråd.

Etter en grundig gjennomgang av myndighetsfordelingen i kraftledningssaker i en rekke utbyggingsprosjekter, har departementet ikke funnet noe ureglementert ved at NVE ble delegert myndighet til å fatte vedtak i denne aktuelle saken.

Skjønn

Når det gjelder Grunnlovens paragraf 28, sier departementet at vurderingen av hva som kreves behandlet av Kongen i statsråd, og som ikke kan sendes til lavere forvaltningsnivå, er gjenstand for skjønn.

— Ut fra praksis er det klart ikke rettslig nødvendig å behandle en sak som den foreliggende av Kongen i statsråd. Når dette er tilfellet, kan departementet vanskelig se at Grunnlovens paragraf 28 skulle få betydning for arbeidsfordelingen mellom departement og direktorat, heter det i svaret fra OED.

Konklusjonen er at NVE, etter departementets vurdering, hadde fullmakt til å avgjøre saken i første instans, slik det ble gjort.

Burde saken vært behandlet politisk tidligere?