Det er byrådets fagetat som har gjennomgått traseen med et alternativt tunnelinnslag. Dette var spilt inn av Frps bystyregruppe i møter med Filip Rygg. Som kjent ble gruppen så utålmodige at de ba Multiconsult utrede traseen.

Avviser

Multiconsult mener det er fullt mulig med et tunnelinnslag i fjellet ovenfor Bergen Katedralskole. Kommunens fagfolk sier imidlertid nei:

«De to variantene presentert i Multiconsult sitt notat er ikke gjennomførbare med hensyn til tekniske forhold og krav om en minimumsavstand på 15 meter til Telenors fjellanlegg».

Flere problemer

Fagetaten mener det er mulig å legge en banetrasé opp Peter Motzfeldts gate i dagen og etablere en holdeplass i Nygaten. De påpeker samtidig at det er utfordringer med videreføring av traséen fra Nygaten og inn i fjelllet.

Byråkratene i kommunen er også skeptiske til holdeplassløsningen som skisseres med dette alternativet. De mener det ikke vil være plass til å vende alle bybanevognene i Kaigaten utenfor lagmannsretten, og viser til fylkeskommunens innspill her.

Ingen jernbanetunnel

I dag har kommunen også lagt frem en rapport som tar for seg muligheten for å benytte jernbanetunnelen mellom jernbanestasjonen og Bontelabo. Også denne rapporten konkluderer negativt:

«Jernbanetunnelen er i bruk til hensetting av godstog, og slik sett ikke ledig for annen bruk. Det er Jernbaneverket som eventuellt må frigi sporet».

De mener det kan være mulig å bruke deler av jernbanen over en korterer strekning, men: «det er uavklarte utfordringer knyttet andre anlegg i fjellet».