Prøvene er tatt i februar, få dagar før det vart kjent at Eras Metall kan ha sleppt ut opptil 55 kilo kvikksølv i året. Løyvet er på eitt kilo pr. år. Utsleppet skal ha skjedd til luft, gjennom fabrikkpipa.

— Spreidd i nærmiljøet

Tett ved Eras ligg Hydro si miljøavdeling i Høyanger, der det jobbar 11 personar.

— Kvikksølvnivået hjå desse er jamt over ein del høgare enn hjå dei som jobbar ved Eras. Alt tyder jo på at det er utsleppa som er årsaka, fortel bedriftslege Alv Bjørnar Heggelund ved Hydro i Høyanger.

Sjølv om Heggelund legg vekt på at samtlege funn ligg godt under styresmaktene si faregrense, så er tendensen klar: Nivåa ligg opptil tre-fire gonger høgare hjå dei 11 personane som jobbar i nabobygget til Eras.

— Vi trur forklaringa er at ureininga har gått opp gjennom fabrikkpipa og spreidd seg i nærmiljøet, seier Heggelund.

Bad om helsesjekk

Det er Eras sjølv som har bede om jamleg helsesjekk av dei som handterer tungmetall i bedrifta.

— Vi sjekkar dei to gonger i året. I tillegg tok vi også prøver av dei som arbeider like ved bedrifta, seier bedriftslegen.

— Kva er forklaringa på at dei som jobbar utanfor sjølve Eras blir mest eksponert for dette?

— Stoffet har gått ut til lufta utanfor. I tillegg har dei tilsette inne i fabrikken brukt støvmasker, seier Heggelund.

Eras måtte stenge all drift då dei store kvikksølvutsleppa vart kjent i midten av februar. Førstkommande måndag blir det folkemøte om saka i Høyanger, der representantar frå Eras Metall, SFT, Folkehelseinstituttet, kommunen og Nasjonalt Institutt for Luftforskning deltek.

Opptil 55 kilo kvikksølv

Sistnemnde skal presentere ei undersøking som viser korleis ureininga kan ha blitt spreidd i nærmiljøet.

På møtet skal folk få presentert ein detaljert gjennomgang av kva utslepp som er registrert, og kva skadepotensial som eksisterer.

I tillegg skal bedrifta sjølv informere om kva tiltak dei set i verk for å sikre at den vidare drifta skjer innanfor dei utsleppsløyva som gjeld.

Eras Metall produserer råstoff til sinkindustrien, og har søkt SFT om å få starte opp igjen produksjonen i april månad.

Det var ved tre ulike såkalla timemålingar siste året at dei store kvikksølvverdiane vart avdekte. Dei tre måleresultata varierte, og viste eit estimert årsutslepp på høvesvis 7,7 kilo, 31 kilo og 55 kilo kvikksølv til luft.

Uroa miljøvernleiar

— Det er klart at vi er uroa over situasjonen, særleg med tanke på at bedrifta kan ha sleppt ut 40-50 gonger så mykje kvikksølv som dei har hatt løyve til, seier Svein Arne Forfod, miljøvernleiar i Høyanger kommune.

No set han si lit til at alle svar og eventuelle tiltak kjem på folkemøtet måndag kveld.

— Det er heilt avgjerande at vi no får eit klart svar på om utsleppa er så store at dei kan representere ein helsefare, seier Forfod. – Dernest må det stillast strenge krav dersom bedrifta skal starte opp igjen, om den i heile tatt får lov til det.

Forfod utelukkar ikkje at det blir aktuelt å ta prøver av alle som bur i nærområdet rundt bedrifta.

— Men eventuelle tiltak må vi drøfte etter folkemøtet, seier Forfod.

oddleiv apneseth