Årsrapporten til Byombudet i Bergen er sjelden hyggelig lesning. Ikke den for 2008 heller.

– Noe av det mest graverende, har vi fra hjemmehjelpstjenesten, sier byombud Erik Dahl.

– En bruker har for eksempel fått medisiner som skulle vært gitt til en annen. Det har også hendt at informasjon om endret dosering av medisiner ikke har nådd frem til dem som er ute i tjenesten, sier Dahl.

I rapporten fortelles det også om at hjemmesykepleiens morgenstell forskyves så langt ut at det nesten kolliderer med formiddagstjenesten. I ett tilfelle førte dette til at en pasient fikk en kraftig medisin med to timers intervall, mens legen hadde foreskrevet 12 timers intervall.

**Helsebyråden:

– Dette tar vi alvorlig**

Misforhold

– I slike tilfeller rapporterer vil tilbake til den ansvarlige avdelingen med en gang. Og vi håper jo at vår rapportering har en funksjon, sier Erik Dahl, som har vært byombud siden 2000.

Dahl medgir at arbeidsgiveren hans, Bergen kommune, «for så vidt» bedriver lovbrudd både på det ene og andre feltet når det gjelder såkalte «lovpålagte» oppgaver innenfor helse— og omsorgstjenesten.

– Men da må vi også ha i mente det misforholdet som ofte er mellom tilgjengelige midler og de pålagte oppgavene, sier Dahl.

– Min oppgave er uansett å rapportere om feil eller forsømmelser i den kommunale forvaltning, sier han.

**SV:

– En skamplett**

Bedre for adoptivsøkende

– På ett bestemt område har ting bedret seg, sier Dahl.

– Gjennom klager avdekket vi ulik praksis mellom bydelene på behandling av adopsjonssøknader. Fra enkelte bydeler hørte vi om urimelige og stivbente krav, mens behandlingen gikk mye lettere i andre bydeler. Nå er det en av Byombudets viktigste oppgaver å se til at saker behandles likt fra bydel til bydel. Nå er det innført en mer enhetlig praksis for disse sakene.

Åtte års ventetid

Derimot er det liten bedring å spore for de utviklingshemmede. Over 200 venter på botilbud i Bergen kommune. Noen har ventet opptil åtte år. Med så lang ventetid fratas disse muligheten til påklage vedtak, skriver Byombudet, som mener at dette går ut over deres rettssikkerhet.

Kommunen henger også etter i sine lovpålagte oppgaver overfor rusmisbrukere. Fra én bestemt bydel, som Byombudet ikke vil nevne med navn, er det kommet mange klager over en sosialtjeneste som vil påtvinge rusmisbrukere et system de ikke er i stand til å tilpasse seg. Dermed går rusmisbrukerne glipp av tjenester som de etter loven har krav på.

Langt flere kunne klaget

I fjor mottok kontoret hans omkring 1300 henvendelser. De fleste fikk råd og veiledning, mens 364 henvendelser resulterte i mer omfattende saker.

Dahl er imidlertid sikker på at langt flere kunne hatt grunn til å klage på feil eller forsømmelser i kommunen.

– Det klages på veldig lite, tror jeg. Mange velger nok å la være, av ulike grunner. Noen kjenner ikke til muligheten og andre føler det kan skade deres sak, mens en del eldre mennesker har høyere terskel for å kritisere offentlige myndigheter, sier Dahl.

Samtidig som byombudet setter søkelys på problemområder, oppfordrer han alle som mottar kommunale tjenester til å være påpasselig.

– Feil vil bli begått. Mitt råd er at man følger med og melder fra dersom noe ikke er slik det skal være. Ingen sak er for stor, ingen sak er for liten, sier ham.

Hva er din reaksjon på avsløringene? Skriv en kommentar nedenfor.