Bertelsen ble i sommer fradømt jobben som dommer i Bergen tingrett, etter en langvarig konflikt med arbeidsgiveren.

Sier nei

Etter å ha tapt både i tingretten og lagmannsretten, anket han til Norges øverste domstol.

Nå har Høyesteretts ankeutvalg slått fast at anken ikke tillates fremmet.

«Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett», heter det i beslutningen.

Bertelsen er den første dommeren i nyere tid som er blitt fradømt jobben.

«Sjikane av vitner»

Arbeidsgiveren har blant annet beskyldt ham for høyt, ureglementert fravær, sjikane av vitner under rettssaker, og uforsvarlig og partisk håndtering av saker.

Bertelsens arbeidsgiver har tidligere komomet med svært krasse karakteristikker av dommerens yrkesutøvelse. I et notat fra Domstoladministrasjonen i forbindelse med suspensjonssaken, het det blant annet:

«Avvikende virkelighetsoppfatning»

«Tor Holger Bertelsen fremviser ved gjentatte anledninger avvikende virkelighetsoppfatning, sviktende vurderingsevne, rigide holdninger og ustabilitet i jobbutførelsen. Han utfører til tider faglig slett arbeid ved blant annet å ikke begrunne sine avgjørelser, noen som leder til opphevelser i lagmannsretten».

Bertelsen tapte både i Oslo tingrett og i Borgarting lagmannsrett.

— Dommen i lagmannsretten gir en fullstendig gal fremstilling av saken. Den er totalt villedende med tanke på hva som faktisk skjedde, har Bertelsen tidligere sagt til BT.

Nå har Høyesteretts ankeutvalg satt punktum for saken i det norske rettssystemet. Bertelsen har tidligere varslet at han er villig til å anke saken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy i Bergen tingrett sier hun tar avgjørelsen til etterretning.

— For Bergen tingrett er dette et endelig punktum i saken. Beslutningen betyr at Bertelsens ansettelsesforhold i Bergen tingrett er avsluttet, og det er det viktigste for oss, sier hun.

BT har ikke fått kontakt med Bertelsen eller hans advokat Arvid Sjødin i dag.