Partiene på venstresiden holdt med elevene, som var godt representert i fylkestingssalen da saken kom opp. Men det store flertallet i fylkestinget bestemte at følgende videregående skoler slås sammen fra høsten:

  • Sotra videregående skole og Sund videregående skole.
  • Laksevåg gymnas og Laksevåg videregående skole.
  • Lindås gymnas og Nordhordland videregående skole.
  • Krohnsminde videregående skole og Bergen yrkesskole.

Penger spart

For fylket gjelder det å spare penger, og denne sammenslåingen mener fylkesrådmannen vil gi en innsparing på 4,75 millioner kroner i skoleåret 2003.

— Og 10 millioner kroner neste år, sier fylkesrådmann Paul M. Nilsen. På bakgrunn av fylkets miserable økonomiske situasjon, klarte ikke flertallet å stå mot dette argumentet, men mange av dem som hadde ordet, vedgikk at de ikke var glade for å måtte slå sammen skoler.

Mali Grete Aksnes, som har ledet gruppen for sparetiltak, oppsummerte betenkelighetene ved å påpeke at det kan bli for stor avstand mellom rektor, hans administrasjon og den enkelte klasse og elev. Rektor kan dermed bli mindre i stand til å fylle den viktige roller som pedagogisk leder. På den andre siden mener sparegruppen at sammenslåing i mange tilfeller kan gjøre det mulig å gi bedre faglig tilbud til elevene. En sterk innvending fra elevene var at tallet på elevinspektører ville bli redusert. De fikk forsikringer fra folk i sparegruppen, bl.a. Leif Vambheim, Ap, at dette ikke ville skje.

En grå masse

— Uansett er dette ille. På Krohsminde videregående og Bergen yrkesskole er det til sammen 1 400 elever. Vi blir bare en stor grå masse. Rusproblemene er allerede store, og nå kan det bare bli verre, sier Sunniva Schultze-Florey, elevrådsleder ved Bergen yrkesskole, til Bergens Tidende.

Før sammenslåingen kom på sakskartet, fikk representanter for elevene møte gruppelederne og legge frem sitt syn. De ble høflig lyttet til, men kom ingen vei.

— Vi har selv regnet på hva som kan spares uten sammenslåing, og kommet til ca. 2 millioner kroner. Det minste fylkestinget kunne gjøre, var å utsette saken og se på hver enkelt sammenslåing hver for seg. Nå blir alle sammenslåingene behandlet likt, mens det i virkeligheten er store forskjeller og ulike konsekvenser av de forskjellige sammenslåingene, sier Morten Myksvoll fra Lindås gymnas.