– Dette vil være et viktig tiltak for å lette håndteringen av pandemien, sier helse— og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).

Ansatte i virksomheter som har inngått avtale om et inkluderende arbeidsliv, kan i dag ha åtte dagers sammenhengende fravær uten sykmelding. For andre virksomheter gir folketrygdloven rett til tre egenmeldingsdager. Nå oppfordres alle virksomheter uten IA-avtale til å utvide adgangen til egenmeldingsdager fra tre til åtte.

Regjeringen og partene i arbeidslivet understreker at den enkelte arbeidsgiver må informere sine arbeidstakere om at det er gitt adgang til utvidet egenmelding i bedriften.

Arbeidstakere vil fortsatt ha rett til å benytte egenmelding fire ganger per år. Endringen medfører at en av egenmeldingsperiodene utvides fra tre til åtte kalenderdager (til sammen maksimalt 17 dager) ved sykdomsfravær som følge av svineinfluensaen.

For ansatte i IA-virksomheter innebærer utvidelsen ingen utvidede rettigheter.

Helse— og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen understreker at tiltaket er midlertidig, og at det vil opphøre når helsemyndighetene konstaterer at det ikke lenger er behov for rett til utvidet egenmelding.