Komite for oppvekst og kultur går inn for at rådmannen får fullmakt til å få igongsett arbeidet md barnehagane.

Komiteen går elles inn for at OBAS Vest får oppdraget med å byggja barnehagen på Furuly.

Totalt vil barnehageprosjekta kosta 35 millionar kroner.

Dette er fem millionar kroner meir enn tidlegare rekna med.

Manglande finansiering føreslår komiteen blir lagt inn i budsjettet for 2004.