Også Storedalstunnelen på E134 i Etne kan få lavere bompenger, som følge av en proposisjon samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen la frem fredag.

— Vi vil gå i forhandlinger med Samferdselsdepartementet for at den lanserte overgangsordningen kan bety lavere avgift for Askøy-bilistene. Men det avgjørende blir hva Askøy kommune går inn for, sier fylkesvaraordfører Tom-Christer Nilsen.

Veier for 1,5 milliarder

Stortinget vedtok før jul den såkalte Askøypakken, et prosjekt som går ut på å ruste opp fylkesveiene i kommunen for til sammen 1,5 milliarder kroner.

Hordaland fylkesting vedtok i 2011 å bevilge 200 millioner kroner til prosjektet. Resten av pengene, rundt 85 prosent av investeringen, må Askøy-bilistene selv betale gjennom bompenger.

I det vedtatte finansieringsopplegget er det lagt til grunn takster på 22,50 kroner for personbiler og 45 kroner for tunge kjøretøy, regnet i 2012-kroner.

Overgangsordning

I proposisjonen som ble lagt fredag foreslår departementet en overgangsordning som kan føre til lavere bompenger på 13 vedtatte bomprosjekter. Blant disse er altså Askøypakken og Stordalstunnelen i Etne.

Opplegget går ut på at bompengetakstene kan beregnes ut fra en lavere rentesats enn det som er lagt til grunn.

Overgangordningen gjelder prosjekter som tidligere er godkjent av Stortinget, og der innkrevingen vil begynne før en ny rentekompensasjonsordning for bompengelån er kommet på plass.

Nå skal beregningsrenten kunne settes helt ned til en rente tilsvarende 10-års statsobligasjonslån.

Håper på lavere bompenger

— Dette er relativt nytt for oss. Men slik jeg forstår det åpnes det for at fylkeskommunen, som har gitt garantier både for Askøypakken og Storedalstunnelen, sammen med departementet kan bli enige om å sette ned rentesatsen noe, sier fylkesordfører Tom-Christer Nilsen i Hordaland.

Han sier at lavere rente kan benyttes på to måter, enten til å sette ned bompengetakstene eller til kortere nedbetalingstid.

— Alle detaljene er ikke på plass. Men betingelsene fra departementet er at gevinsten skal brukes til å sette satsene ned. Jeg antar Askøy kommune vil være med på det, og håper vi kan få redusert satsene. Men før vi har hatt en dialog med departementet er det umulig å si hvor mye de planlagte bompengene kan settes ned, sier Nilsen.

Fire bomstasjoner

Askøypakken omfatter en rekke prosjekt og tiltak for å heve vegstandarden i kommunen. Smale strekninger skal utvides, svinger skal rettes ut, kryss skal utbedres og trafikkfarlige avkjørsler stenges. På flere strekninger skal det bygges fortau eller gang- og sykkeveier.

For å kreve inn de nesten 1,3 milliarder kronene bilistene skal betale, skal det etableres fire ubetjente stasjoner med enveis innkreving. Etter planen skal det komme en bom på Øvre Kleppe, en like nord for Stongafjellstunnelen, en på rampen fra Kleppestø inn mot Askøybrua og en på Florvågveien, vest for tunnelen ved Strand.

Sektor i endring

Solvik-Olsen arbeider med flere endringer innen bompengesektoren. Han vil blant annet redusere antallet bompengeselskaper til to eller tre i hele landet. Det skal gi mer effektiv drift og lavere finansieringskostnader. Dessuten skal det innføres en ordning med rentekompensasjon for bompengelån.

— Vi ønsker at bomtakstene mer reflekterer de nye forutsetningene som vil ligge til grunn for bransjen, og da åpner vi for å redusere takstene på flere prosjekter, sier samferdselsministeren. Det var i forbindelse med en sak om finansiering av vegutbygging i Harstad han også tok med forslag om reduserte takster på de 13 andre prosjektene.