Av Are Kalvø

FLEIRE KRF-TOPPAR liker dårlig at kyrkjeleiarar uttaler seg svært kritisk om regjeringas linje i Irak-spørsmålet. Det er som kjent ikkje meininga at Kyrkjas kvinner og menn skal bruke posisjonane sine til å uttale seg om politikk. Det er det politikarane som skal gjere. Derfor har no KrF sendt ut følgjande skriv til alle landets kyrkjeleiarar, der ein gjer greie for korleis dei skal forhalde seg til ein del store politiske spørsmål:

INTERNASJONAL POLITIKK. Kyrkjas kvinner og menn skal absolutt ikkje uttale seg provoserande om konfliktar mellom verdsreligionane, for eksempel i bombastiske utsegner som «du skal ikkje ha andre gudar enn meg.»

SPRÅKPOLITIKK. Kyrkjas kvinner og menn skal ikkje uttale seg om språkpolitikk. Dette gjeld for eksempel spørsmål om misbruk av Guds namn.

ARBEIDSTID OG LUKKINGSVEDTEKTER. Spørsmål som har med arbeidstid, arbeidsmiljø, kviletidsreglar og liknande å gjere, er politiske spørsmål, og ligg utanfor Kyrkjas område. Under dette også spørsmålet om ein skal halde kviledagen heilag.

INTERNASJONALE KONFLIKTAR. Vald og krig er vanskelege og brennbare politiske tema som Kyrkjas folk ikkje skal meine noko om. Det er for eksempel ikkje Kyrkjas oppgåve å ta stilling til om ein bør slå i hel eller ikkje.

KRIMINALITET. Kyrkjas tilsette skal ikkje under nokon omstende uttrykke bastante meiningar av typen du skal ikkje stele» utan først å ha sett seg grundig inn i sakskomplekset.

FAMILIEPOLITIKK. Familiepolitikk skal ikkje omtalast. Under dette også spørsmål som har med bryting av ekteskap, driving av hor og/eller heidring av mor og far å gjere. Til dette sakskomplekset høyrer også spørsmål om å attrå din nestes ektemake, arbeidsfolk, husdyr eller noko anna som høyrer nesten din til.

BUSTADPOLITIKK. Skal ikkje omtalast. Under dette også det å attrå din nestes hus.

DYREVERN. Skal ikkje omtalast. Under dette også å attrå din nestes asen.

JUSTISPOLITIKK. Det er ikkje Kyrkjas oppgåve å uttale seg om norsk rettspraksis og/eller pågåande rettssaker, som for eksempel i utspelet: «Du skal ikkje gi falsk vitnesbyrd mot din neste.»

Kyrkja kan naturlegvis framleis drive med det som er vanlege, ukontroversielle kyrkjelege oppgåver, som døyping, gifting, gravlegging og endelause diskusjonar om homofili.