Har du en vanlig personbil, må du ut med 2755 kroner i årsavgift til neste år. I år betalte du 2360 kroner. Se en enkel oversikt over alle de nye takstene på denne siden.

Økningen er en følge av at trafikkskadeavgiften ikke lenger skal kreves inn av forsikringsselskapene, men legges inn som en del av årsavgiften. Det er også endringer i vektgrensen for kombinerte biler og for stjålne kjøretøy, ifølge en pressemelding fra Tollvesenet.

Ny oppgave for Tollvesenet

Trafikkskadeavgiften (personskadeavgiften) har blitt krevd inn av forsikringsselskapene sammen med bilforsikringspremien. For å forenkle og effektivisere innkrevingen, opphører trafikkskadeavgiften og beløpet legges inn i årsavgiften fra 2004. Når Tollvesenet tar over denne oppgaven, skal forsikringspremien reduseres tilsvarende.

Mopeder og traktorer

Som en følge av avgiftsomleggingen skal det betales årsavgift for motorvogner som tidligere ikke har vært årsavgiftspliktige. Dette medfører at mopeder, traktorer, snøscootere og veterankjøretøy nå skal betale årsavgift, i stedet for trafikkskadeavgift i 2004.

Årsavgiften utgjør 175 kroner for kjøretøy som betalte trafikkskadeavgift med halv sats og 350 kroner for kjøretøy som betalte trafikkskadeavgift med full sats. Disse kravene blir først sendt fra Tollvesenet i mai 2004.

Kombinerte biler

Vektgrensen for årsavgift på kombinerte biler med høy sats har økt fra 6000 kg til 7500 kg. Økningen har sammenheng med at vektgrensen i engangsavgiften for de avgiftsfrie kombinerte biler ble økt fra 6000 kg til 7500 kg i Revidert nasjonalbudsjett 2003. Refusjonsordning for stjålne kjøretøy Det åpnes for refusjon av årsavgiften for kjøretøy som blir stjålet i 2004. Ordningen innebærer at det gis forholdsmessig refusjon av betalt årsavgift ved tyveri. Dette er basert på antall dager kjøretøyet har vært stjålet. Det er et vilkår for refusjon at kjøretøyet har vært stjålet i minimum 30 dager. Av administrative årsaker vil avgiften først bli refundert etter avgiftsårets utløp. Refusjon vil skje maskinelt til den som var eier av kjøretøyet på tyveritidspunktet.

Betaling

Det skal betales avgift for alle kjøretøy som er registrert i motorvognregisteret den 1. januar 2004. Står du registrert som eier da, mottar du avgiftskravet i februar. Dersom kjøretøyet selges før forfall den 15. mars 2004, er du likevel ansvarlig for at årsavgiften blir betalt. Dersom du ikke skal bruke kjøretøyet til neste år, må du levere kjennemerkene (skiltene) inn til trafikkstasjonen innen 31. desember i år. Kjøretøyet er da avregistrert i 2003, og det vil ikke bli skrevet ut avgift for 2004.

Avgiftsfritak ved vraking

Leverer du kjøretøyet inn til vraking hos en godkjent oppsamlingsplass/bilopphuggeri innen 15. mars 2004, slipper du å betale avgiften. Vrakes kjøretøyet i perioden 16. mars til 30. juni, vil du få tilbake halv årsavgift av Tollvesenet.

Tilleggsavgift

Årsavgiften forfaller til betaling den 15. mars hvert år. Betaler du etter denne datoen blir det lagt til en tilleggsavgift på 250 kroner. Avregistrerer du kjøretøyet ditt i tidsrommet 1. januar til 15. mars, og ikke har betalt årsavgiften ved forfall, må du også betale tilleggsavgift.

Avskilting

Dersom årsavgiften ikke blir betalt, kan kjøretøyet bli avskiltet. Kjøretøy som skylder avgift fra tidligere år, vil ikke bli tillatt registrert før all skyldig avgift er betalt.

Tvangsinnfordring

Ubetalt årsavgift for 2004 blir tvangsinnfordret. Dette gjelder også krav på kjøretøy som er avskiltet etter 1. januar, eller vraket etter 15. mars i 2004.

<b>AVSKILTING:</b> Betaler du ikke den økte årsavgiften, skjer dette.
ARNE NILSEN (ARKIV)