-  Heile livet har planen vore å overlevere bruket til neste generasjon, late dei ta over før kona mi og eg var skikkeleg gamle, seier Grimseth (63).

—  Men med denne kraftlina over garden er det ingen i slekta som ønskjer å ta over, og vi ønskjer heller ikkje at dei skal gjere det. Vi vil sjølvsagt ikkje at våre barn eller barnebarn skal leve med den helserisikoen ei slik line utgjer, seier han.

I går presenterte olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) avgjerda for kvar det gigantiske luftspennet skal gå frå Førde og nordover. Han la stor vekt på at det omstridde luftspennet vil betre den vanskelege kraftsituasjonen i Midt-Norge, og gjere at meir fornybar og klimavennleg energi kjem inn på nettet.

-  Dette er ein stor dag for Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag, seier Borten Moe.

E in svært tung dag

For gardbrukar Arne Grimseth i Naustdal kom ikkje regjeringa sitt traséval som noko sjokk. Like fullt var det ein svært tung dag for 63-åringen, som var tydeleg prega etter at vedtaket vart kjent.

-  Det er ikkje uventa. Men vi visste det var indre strid i regjeringa om saka, så vi hadde jo eit håp, seier Arne Grimseth.

Frå Førde og nordvestover mot Flora skal linja følgje alternativet som går nærast Naustdal sentrum. Kommunane Førde og Jølster tilrådde dette alternativet.

I Naustdal gjekk kommunestyret derimot med knappast mogleg fleirtal inn for å leggje linja lenger inne i Naustedalen. Fleirtalet meiner ei så svær høgspentlinje tett ved kommunesenteret vil vere ein bremsekloss for vidare vekst.

Grimseth, som vil få kraft­leidningane rett over innmarka, skildrar uvissa som det aller verste. Dette var avgjerda som kunne leggje livsverket og livsplanen i grus.

Frå mars vil Grimseth leige ut mjølkekvoten sin til ein nabo, og han kjem også til å leige vekk jorda. Bruket har i dag to årsverk, og produserer mjølk og kjøt.

-  Eg har budd meg lenge på at dette kunne bli utfallet. Like fullt er det vemodig at familiens levebrød i generasjon etter generasjon no er over. For her vil det ikkje bli oppretthelde noko busetnad i framtida. Slik er det, kort og greitt.

— Dei lengste åra i livet

Dei seks åra som har gått sidan traséplanane kom på bordet, skildrar Grimseth som dei lengste åra i livet.

-  Vi har nok eldest meir på denne tida enn åra skulle tilseie. Det har vore utruleg tøft; ei enorm belastning. Men no er uvissa over, og vi har i alle fall noko å halde oss til, seier han.

- Vi kjem til å prøve å finne oss noko anna, byggje opp noko ein annan plass. Men det har jo også ei finansiell side, og korkje eg eller kona mi er 25 år lenger.

_> Vi har nok eldest meir på denne tida enn åra skulle tilseie.

Arne Grimseth_

I Bremanger kommune skal kraftleidningen gå gjennom Sørdalen og Myklebustdalen, for så å krysse Førdspollen. I Myklebustdalen blir det plassert ein svær transformatorstasjon. Dette inneber at innbyggjarane i grenda Førde i Ålfoten har blitt høyrde. Dei har kjempa hardt mot å få lina gjennom den lange og tronge Førdedalen.

-  Eg er veldig overraska. At dei skulle spare heile dalføret hadde eg ikkje drøymt om. Men i gleda er det også blanda kjensler. Eg kan godt forstå naboane på Myklebust som er skuffa i dag. Både Førdedalen og Myklebustdalen kunne vore skåna, om dei styrande hadde gått inn for alternativet kommunestyret i Bremanger ville ha. I staden har vi opplevd eit Statnett som set bygdelag opp mot kvarandre, seier grunneigar Terje Førde.

Står f erdig i 2015

Også Grimseth er kritisk til korleis dei mektige bransjeaktørane handterer ei slik sak.

-  Dei arrangerer informasjonsmøte og seier dei er lydhøyre overfor innspel og innvendingar, men dette verkar vere gløymd straks dei er tilbake på kontora sine. Eg har sagt rett ut til toppane i NVE og Statnett at dei må forstå kva dei utset folk for. Berre det å kome med dette nokre få dagar før jul viser kva grad av empati vi snakkar om hjå dei styrande, seier 63-åringen.

På Sunnmøre skal kraftlinja gå i luftspenn. Dei som har kjempa for sjøkabel her har tapt, nett som i Hardanger og Sogn og Fjordane.

-  Alt ligg til rette for at 420 kv-linja står ferdig i 2015. Då vil også 170 kilometer med eksisterande luftspenn vere fjerna, seier statsråd Ola Borten Moe.

Kva synest du om avgjerda? Bruk feltet under.