Etter en rekke bekymringsmeldinger, var Arbeidstilsynet i sommer på tilsyn hos Securitas i sikkerhetssjekken på Flesland. I en omfattende rapport gir Arbeidstilsynet Securitas Transport Aviation Security AS avdeling Bergen (STAS) elleve pålegg de må rette.

Det var BA som først omtalte saken.

Ansatte har klaget

Bekymringsmeldingene som er kommet inn fra ansatte går blant annet på at:

Ledelsen ved avdelingen er lite lydhøre og avvisende, skjeller ut ansatte i andres påhør og bruker aggressivt språk og tonefall.

Det er manglende medvirkning for de ansatte, ingen medarbeidersamtaler eller personalmøter.

De ansatte får ikke tid til å ta lovpålagte pauser.

Personlig verneutstyr mangler.

Inneklimaproblemer som følge av dårlig luft, temperatur og manglende renhold.

Høyt korttidsfravær og høy turnover. Korttidsfraværet skal ha vært oppe i 15 prosent.

Manglende lederkompetanse

I rapporten stiller Arbeidstilsynet spørsmål ved om arbeidstaker i det hele tatt har nødvendig kompetanse til å lede andre, ifølge BA.

Påleggene de gir går blant annet på å sikre at ledere har nødvendige kunnskaper, og på arbeidsplaner, HMS-arbeid og risikovurdering. Påleggene må være rettet innen 31. januar neste år.

Tar det på alvor

Avinor som leier inn tjenestene fra Securitas sier til BA at de ikke har kjennskap til rapporten.

Markeds— og kommunikasjonsdirektør Jarle Ramskjær i Securitas AS sier han tar påleggene på alvor.

— Vi er i tett dialog med tillitsvalgte og verneombud på Flesland. Vårt mål er å få til en langsiktig forbedring sammen med de ansatte, sier han.