Leiinga ved Aetat i Hordaland er overraska. I Norge var det 26 prosent færre ledige stillingar i oktober enn same månad i fjor. Dette er ein vesentleg nedgang. I Sogn og Fjordane er det heile 36 prosent færre ledige stillingar i oktober enn i september.

I Hordaland trudde ein det same skulle skje, men nei då. I oktober var det registrert 2522 ledige stillingar her i fylket. Av desse var 1665 i media. Dette er så godt som uendra frå tala i fjor.

— Dette er veldig rart. Signala er motstridande. Når eksportmarknadene går dårlegare, vert jo alltid Hordaland ramma. Den internasjonale situasjonen skulle også tyde på det. Likevel er stillingstilgangen høg, og arbeidsløysa har gått ned, seier konsulent Gunnar Verlo i Aetat Hordaland.

Veksten som aldri kom

Verlo mistenkjer at noko av årsaken kan ligge i at den forventa veksten aldri kom, at det i utgangspunktet skulle ha vore endå fleire ledige stillingar i Hordaland.

— Det kan også vere ei tregheit i systemet. Innlandsettersprøselen er høg, og det er full trøkk i oljeindustrien, seier fungerande fylkesarbeidssjef i Hordaland, Tommy Johansen.

I Sogn og Fjordane ser det verre ut. Ei rekke større og mindre industriverksemder har signalisert at det kan komme permitteringar utover hausten.

— Den internasjonale marknaden gjer at det er ein del verksemder som kanskje må redusere arbeidsstokken. Også kommunane er påhaldne og selektive - dei ventar vel gjerne på at revidert nasjonalbudsjett skal komme, seier fylkesarbeidssjef i Sogn og Fjordane, Frode Henden.

— Situasjonen er prega av uvisse. Folk har ein avventande haldning. Vi er bekymra for fall i etterspørselen, men vil nok sjå trendane sterkare når det nærmar seg jul, seier Henden.

Færre arbeidsledige

Enno har ikkje situasjonen skapt fleire arbeidsledige. Arbeidsløysa i Hordaland er redusert med tre prosent sidan september og same månad i 2000. Totalt er 6540 personar, eller 2,9 prosent utan jobb i Hordaland. Også i Sogn og Fjordane vert arbeidsløysa stadig lågare, og ligg no på 1,3 prosent av arbeidsstyrken. I Norge har arbeidsløysa gått opp med 1700 personar, eller tre prosent. Arbeidsløysa nasjonalt er no på 2,6 prosent.

I Hordaland har talet på unge arbeidslause og langtidsledige gått opp med 18 prosent sidan i fjor. Dette har samanheng med at tiltaksaktiviteten er sterkt redusert det siste året.

— Blant arbeidslause unge kan det også vere ein tendens til at det vert færre vikarjobbar i butikk og liknande. Dette er eit svært følsamt område, seier Johansen.