GUNNAR WIEDERSTRØMGunnar.wiederstrom@bt.no

Det er ikke mye som minner om det en kan kalle tettbygd strøk når en ser de meget attraktive strandområdene fra oven. Boligbyggingen er utpreget spredt, med unntak for områdene rundt tettstedene Telavåg og Klokkarvik.

Omfattende bygging Men det er muligheter for omfattende boligbygging dersom kommunen får gjennomslag for forslaget om å omregulere strandområdene. Gitt status som tettbygd strøk, kan områdene brukes til boligbygging uten hensyn til det nasjonale byggeforbudet som gjelder i strandsonen.Og de nye retningslinjene som kommunestyret tirsdag la ut på høring, gir rom for mer enn 75 boliger.— Dette gjelder boligbygging frem til 2003. Senere kan det kommer flere boliger. Men det er ikke snakk om boligfelt, bare fortetning, sier varaordfører Sigrun Sangolt Natås.

- Ingen rasering Hun ønsker å tone ned betydningen av dette forslaget til omregulering.- Vi går inn for dette blant annet for å forenkle saksbehandlingen i helt kurante byggesaker. Det er ikke nødvendig at enhver sak må gjennom den samme saksbehandlingskvernen, sier hun.- Åpner ikke dere med denne omreguleringen for en storstilt nedbygging av strandsonen?- Vi gjør dette på grunn av de strenge føringene fra sentrale myndigheter. I departementet betrakter de oss på samme måte som de betrakter Oslofjorden, der presset og knapphet på areal er et helt annet.Natås mener statlige myndigheter ikke tar hensyn til at Sund er en kommune med aktiviteten vendt mot sjøen.

Naturlig fortetning - Det har foregått en naturlig utbygging i 100-metersbeltet gjennom flere hundre år. Skulle vi forby en naturlig fortetning i dette området, ville for eksempel all utbygging på Tofterøy bli ulovlig. Vi kan ikke godta at små lokalsamfunn ikke får utvikle seg videre fordi statlige styresmakter ikke ser forskjell på Sund og Oslofjorden. Til påstandene om at kommunen på denne måten ødelegger den sårbare strandsonen, sier hun:- Vi har så mye ubebygd areal i kommunen, og så mye av dette er stein, at vi trenger ikke å bygge ut strandsonen. Vi skal få til en naturlig fortetning. Vi skal ikke rasere strandsonen. Får vi Fylkesmannen med på dette, vil han bli strengere på dispensasjoner fra byggeforbudet som ellers vil gjelde, sier varaordfører Sigrun Sangolt Natås.