— Etter min mening har vi gjort det betydelig lettere å bygge bolig i Bergen, sier Dag Skansen (H).

Han har vært sterkt inne i arbeidet med Kommuneplanens arealdel (KPA), som nå er vedtatt av bergenspolitikerne.

Mandag skrev BT om de mange grunneierne som venter i spenning på KPA. Det er nemlig denne som definerer hva et område skal brukes til. Har du en tomt som er definert som LNF (Landbruks-, natur— og friluftsområder) er kroneverdien i realiteten null. Får du omdefinert tomten til å være boligområde mangedobles verdien, og du kan selge den videre til byplanleggere og boligbyggere for store penger.

Åpnet opp områder

På kartet ovenfor kan du se alle de nye områdene hvor det åpnes opp for boligbygging. I tillegg til disse er det en rekke andre områder hvor grunneierne nå er et skritt nærmere gullpotten. Det på grunn av bystyrepolitikere som har:

  • Åpnet opp for boligbygging i flere områder enn planlagt
  • Lempet på krav om kollektivtrafikk i tilknytning til områder
  • Vi hadde egentlig en hovedregel om at vi ikke skulle ta inn nye områder i denne rulleringen av KPA. Men av hensynet til behovet for boliger som kommer i fremtiden har vi funnet ut at vi legger inn en del unntak. Dette er områder hvor vi har behov for å få i gang en del aktivitet, sier Skansen.

Flere områder, blant andre "Peneset" i Loddefjord som BT omtalte mandag, var ikke med i det opprinnelige utkastet. Fasmer-familien som eier tomten kan derimot glede seg over at bystyrepolitikerne har endret oppfatning, og tatt den med i planen.— De er kommet inn på bakgrunn av deputasjoner i komiteen og at politikerne er kontaktet. Det er slik en prosess skal være. Jeg vil anmode folk om å være delaktige i disse prosessene på et tidlig stadium, sier Skansen.

Han forteller at det er sterke krefter i sving for å påvirke politikerne i en slik sak som dette.

— Det brukes mye energi for å overbevise oss. Men vi som politikere har lovens tekst å forholde oss til. Samtidig kan vi bruke den sunne fornuft. Det har vi gjort en del av her.

Ikke kollektiv

Byrådets siste forslag fra mai la også føringer for en rekke potensielle boligtomter. Ni områder skulle "ikke bebygges før system for kollektivbetjening er utredet og avklart". Komiteen endret det til at områdene ikke skulle bebygges uten at "det foreligger vurdering av system for kollektivbetjening". Et betydelig mildere krav, med andre ord. I tillegg fjerner de krav om kollektivvurdering for områdene B16 (Mjeldheim, Arna), B47 (Spåkevann ) og B51 (Aadland).

— Tidligere var det formulert slik at kollektivdekningen skulle være etablert før boligbygging kunne skje i et område. Det er ikke praktisk mulig. Først bygger man ut i et område, og så får man tilført kollektivtilbud når det er stort nok behov, sier Skansen.

Haakon Lønning Aarø (Sp) mener det er uheldig at byrådspartiene demper kravene om kollektivutredninger. Han er svært kritisk til den utstrakte bruken av nye boligområder i den nye KPA.

— Det er et demokratisk problem at de vedtar nye boligområder når disse områdene ikke var med i forslaget som ble sendt ut på høring. Det gir en dårligere prosess fordi de impliserte partene og faginstansene ikke får uttalt seg slik de skal.

Hva tenker du om boligutviklingen i Bergen? Åpner politikerne opp for mange nye områder? Burde de satse mer på fortetting? Si din mening i kommentarfeltet under.

ÅPNER OPP: Dag Skansen har jobbet med rulleringen av den nye kommuneplanens arealdel. Han mener byrådet har gjort mye for å bidra til større fortetting.
ALEXANDER WORREN