Det spesielle med Byfjellene vest sammenliknet med andre byfjell i Bergen, er at det ikke lenger er nedslagsfelt for drikkevannsforsyningen.

Dermed kan det tillates mange aktiviteter i disse fjellområdene. Blant annet vil både Tennebekktjørna, Gjeddevann og Bjørndalsvann bli vurdert som badevann.

Byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen, sier at forvaltningsplanen avklarer konkrete behov for å sikre biologisk mangfold, vern av naturområder, sikring av aktivitetsarealer og tilretteleggingsoppgaver.

— Forvaltningsplanen vil avklare hva vi ønsker å verne for etterslekten, behov for tilrettelegging, hvor og hvor mye vi ønsker å tillate av boligbygging, sier Iversen.

Det grundige arbeidet som fagfolkene i Grønn etat har gjort med utkastet til forvaltningsplanen, vil også bli et viktig verktøy i det senere arbeidet med å rullere arealdelen i kommuneplanen. Når arealplanen er vedtatt, er den i motsetning til forvaltningsplanen, juridisk bindende for arealbruken i kommunen.

— Ligger det an til omfattende juridisk dragkamp, eventuelt rettssaker, mellom kommunen og grunneiere som vil ha boligbygging i randsonen?

— For noen områder er det sterke interessemotsetninger. I den prosessen vi har vært i til nå med forvaltningsplanen, har det vist seg mulig å diskutere seg frem til enighet for flere av konfliktområdene. Det har skjedd i noen tilfeller fordi grunneiernes planer ligger tett opp til kommunens ønsker for området, sier Iversen.