JOHN LINDEBOTTEN

— Det er imot Høyres program å bygge bybane slik økonomien for Bergensprogrammet er i dag. Det sier han som har skrevet dette programkapittelet, Hans Edvard Seim.

— I vårt program står det at Høyre går inn for bybane forutsatt at staten betaler sin del av gildet. Det vil si 1415 millioner kroner. Per i dag har staten redusert sin andel til ca. en milliard, og har med andre ord trukket 400 millioner kroner. Hvis staten ikke gir oss tilbake disse, så må etter min mening Høyres holdning til bybanen tas opp i representantskapet, sier Hans Edvard Seim til Bergens Tidende.

Bompenger til 2017

På et møte på toppnivå mellom Bergen kommune og Statens vegvesen før helgen ble det endelig slått fast at de økonomiske rammene i Nasjonal Transportplan pluss de vedtatte bompengeinntektene ikke på langt nær holder til å bygge bybanen og Ringveg vest samtidig, slik det hele tiden har vært bred enighet om i Bergen bystyre.

Dersom Bergensprogrammet skal fullføres fullt og helt etter planen innen 2011, må Bergen kommune låne 1,5 milliarder kroner. Dette må tilbakebetales ved at bompengeperioden i Bergensprogrammets del 1 forlenges fra 2011 til 2016-17. Bystyret avgjør

— Jeg mener Høyre kan akseptere ekstra bompengeinnkreving for å dekke merkostnadene som etter hvert har dukket opp i Bergensprogrammet, men jeg synes ikke vi kan godta ekstra bompenger for å dekke det vi mener staten har forpliktet seg til å bidra med, sier Seim.

24. mai skal Bergen bystyre avgjøre om det skal satses på full pakke, eller om man skal strekke det litt mer ut i tid for å slippe den ekstreme økonomiske merbelastningen. Vedtaket i bystyret vil ventelig bli tillagt stor vekt når Samferdselsdepartementet skal skrive kapittelet om Bergensprogrammet i forslaget til statsbudsjett for 2005. Der vil det bli lagt føringer for investeringene også i årene som kommer etter.

Ap satser alt

— Vi i Arbeiderpartiet vil nok gå inn for full pakke, og ta med på kjøpet noen år ekstra med bompenger for å få det til, sier kommunalråd Terje Ohnstad.

Det samme sier Kjersti Toppe fra Senterpartiet.

— I SV står vi på at bybanen i hvert fall må bygges før Ringveg vest, sier Tom Skauge.

— For Høyre er det helt uakseptabelt å bygge bybane først og vente med Ringveg vest. Der er ingen akutt situasjon som tilsier at bybane må bygges med en gang. Derimot er det bare å ta en tur mot Loddefjord i morgenrushet for å se at Ringveg vest ikke kan vente lenger, sier Seim.

På den annen side vil Arbeiderpartiet aldri kunne godta at Ringveg vest starter mens bybanen må vente.

Det betyr at det blir harde dragkamper i ukene frem mot bystyremøtet 24. mai, med mindre Bergen kommune innen den tid skulle høre oppmuntrende nytt fra samferdselskomiteen. Ingen gjør seg illusjoner, men Bergen kommune har da i hvert fall fått seg tildelt ti minutter fremfor komiteen 3. mai.

fakta/bergensprogrammet

  • I Stortingsproposisjon nr. 76 (2001-2002), er staten ført opp med 1415 millioner kroner til Bergensprogrammet 2002-2011. Bompengedelen var satt til 2280 millioner kroner.
  • Trekker vi fra stamvegmidlene, utgjorde statens del ca. 35 prosent av utgiftene til Bergensprogrammet.
  • Etter Stortingsmelding 24, om Nasjonal Transportplan, som regjeringen la frem i mars i år, er statens andel skrumpet til ca. 1000 millioner kroner. Kombinert med til dels kraftig prisøkning på bl.a bybanen, Skansetunnelen og andre tiltak, gjør dette det nødvendig å ta opp et lån på 1500 millioner kroner dersom Bergensprogrammet skal fullføres omtrent som planlagt, i 2011. * Dette lånet må tilbakebetales med bompenger, og dette kommer i tillegg til de 2280 millioner som allerede er vedtatt. Bompengebelastningen i Bergensprogrammet vil da ligge et sted mellom 3500 og 4000 millioner kroner, og bompengeinnkrevingen må forlenges med 6-7 år utover 2011. * Statens andel av Bergensprogrammet vil da skrumpe inn fra opprinnelig planlagt 35 prosent til knappe 20 prosent.
IKKE PÅ SKINNER: De økonomiske rammene i Nasjonal Transportplan pluss de vedtatte bompengeinntektene er ikke på langt nær nok til å bygge bybanen og Ringveg vest samtidig, slik det hele tiden har vært bred enighet om i Bergen bystyre.