NAV bygger sin antakelser da på at 11 av de 12 søknadene endte med avslag. Dermed antar NAV at dette også er representativt for resten av søknadene i Riksarkivet.

I rapporten konstaterer NAV riktignok at de ikke har klart å legge frem objektiv dokumentasjon i form av statistikk som kunne vist utviklingen av praksis før og etter 1990. Men forklaringen på at godkjenningsprosenten har falt, finner NAV i sin egen registrering, som viser at søkerne fra før 2000 stort sett var utsatt for større påkjenninger enn søkerne fra perioden etter 2000.

Det samme mener det gjelder søkerne fra Finnmark. NAVs granskere har registrert 29 prosent av søkerne fra før 2000 med direkte fysiske og psykiske skader relatert til bombingen, mot bare 18 prosent av søkerne etter 2000.

Det fremgår ikke av rapporten om det er vurderingene til søkeren, fastlegen eller NAVs sakkyndige granskerne har lagt mest vekt på, for eksempel i saker der det er uenighet om årsaken og styrken av plagene. Opptelling tar ikke med vurderingene fra Trygderetten eller høyere rettsinstanser, som kan ha hatt en annen oppfatning om krigspåkjenningene.

I rapporten har NAV registrert at det i laksevågssøknadene fra før 2000 i 50 prosent av sakene finnes opplysninger om «skader av et visst omfang», mens det foreligger opplysninger om slike skader i 15 prosent av sakene fra etter 2000. Vurderingen her beror på skjønn, opplyser direktør ved NAV, Pensjon og ytelser, Hilde Olsen.

NAV hevder at det «ikke er kommet signaler fra Trygderetten, fra andre overordnede myndigheter eller fra medisinske spesialister med generelle anvisninger om justeringer” av praksis.

Dermed utelates signalene som kom etter at fire tidligere Holen-elever vant og fikk krigspensjon etter søksmål mot staten, den ene ved dom i Gulating lagmannsrett i 2005.

Dommen slo fast at alle som opplevde bombingen på skolen var i en sammenliknbar situasjon. Rapporten utelater også Trygderettens kritiske merknader om manglende hensyn til barn ved ankebehandlingen av en rekke huleboersaker, som førte til ny gjennomgang av 70 huleboersaker i 2005.