I rapporten etter tilsynet i mai skriver Arbeidstilsynet blant annet at "ansatte føler seg utrygge på jobb og frykter for eget og andres liv og helse".

Tingrettsdommer Brit Marit Tveit sier hun har opplevd både utagerende atferd og trusler gjennom sine 16 år på jobb i tinghuset.— De som oppsøker retten er ofte i en sårbar posisjon, og mange saker utløser sterke følelser, sier Brit Marit Tveit, tillitsvalgt ved Bergen tingrett.

Trusler og utagering

Selv har hun opplevd flere situasjoner som hun betegner som ubehagelige.

— Men dette skjer heldigvis sjeldnere enn man skulle tro, sier hun.

Dette er ikke en hvilken som helst arbeidsplass

Tveit var med på Arbeidstilsynets befaring i mai.

— Når det gjelder sikkerhet, hadde vi en del innvendinger, sier hun.

Blant annet har tingretten ingen form for adgangskontroll eller registrering av hvem som kommer inn i bygget.

— Dette er ting som koster mye og krever en helt annen bemanning enn det som er i dag, sier dommeren.

Skaper frykt blant de ansatte

I tingretten har det blitt registrert flere hendelser som gir grunn til bekymring, ifølge Arbeidstilsynet.

— Dette er ikke en hvilken som helst arbeidsplass. Her stiller drapsmenn, tunge rusmisbrukere eller foreldre som ligger i kamp om barna. Klart sånt gjør oss utrygge, sier en ansatt i tingretten, som vil være anonym.

Frykten flere opplever har blant annet sin bakgrunn i at det ikke er noe fysisk skille mellom de besøkende og de som jobber i retten. Det er for eksempel fritt frem for hvem som helst å gå inn i tinghuset og oppsøke hvem man vil.

— Flere har nevnt at denne situasjonen skaper frykt. Det er alvorlig, sier tilsynsleder Marita Scott i Arbeidstilsynet.

- Forstår bekymringen

Rapporten fra deres tilsyn ble sendt ut for en drøy uke siden.

Det slås fast at tingretten ikke har kartlagt de farer og problemer som kan påvirke arbeidstakernes helse og sikkerhet. Dette har tingretten plikt til å gjøre i henhold til arbeidsmiljøloven.

Retten har følgelig heller ikke gjort nok for å redusere risikoforholdene på arbeidsplassen, slik den skal.

Skallsikring og indre og ytre sone klarer vi ikke uten å få bevilget penger over statsbudsjettet

Sorenskriver Bjørnøy

— Siden vi tidvis har ustabile personer i retten, skjønner jeg bekymringen fra de ansatte, sier sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy.

Hun mener de ansatte ikke er utrygge hver dag på jobb.

— Men de kan ha vært generelt utrygge. Dersom det oppstår en situasjon, har man ikke muligheten til å trekke seg tilbake.

Vil ikke krisemaksimere

Bjørnøy sier varslene om pålegg ikke må tolkes som at de har vært ignorant i forhold til sikkerheten til de ansatte. Men siden hun startet i jobben i 2010, har de prioritert å få på plass HMS-rutiner først.

- Hvorfor har dette tatt såpass lang tid?

— Vi har jobbet med dette stykkevis og delt over lengre tid. Så ønsker Arbeidstilsynet at vi skal lage en systematisk kartlegging, og det skal vi gjøre.

Hun er enig i at sikkerheten for de ansatte ikke er bra nok i dag.

— Men jeg vil ikke krisemaksimere – ting har gått bra i mange år. Men det er denne ene hendelsen som man ikke vet når kommer. Det har vi lært etter 22. juli, sier Sorenskriveren.

Trenger penger fra staten

Tinghuset skal opprustes, men det er ennå ikke satt noen dato for når rehabiliteringen til rundt 800 millioner kroner skal starte, og saken ligger på vent i departementet.

Allerede i desember 2011 leverte Statsbygg et forprosjekt.

— Før bygget er rehabilitert, får vi ikke god nok sikkerhet.

De mindre tiltakene er hun enig med Arbeidstilsynet i at ledelsen ved Bergen tingrett kan ordne opp i selv.

— Gode rutiner kan vi få på plass. Men skallsikring og indre og ytre sone klarer vi ikke uten å få bevilget penger over statsbudsjettet, sier Bjørnøy.

At de ansatte sier de er redde, synes hun er beklagelig.

— Og her skulle jeg ønske vi kunne gjøre mer, men det er andre aktører som må bidra til at vi skal få løst sikkerhetsproblematikken på tinghuset, sier sorenskriveren.

Arbeidstilsynet ber om at tingretten utarbeider en tidfestet handlingsplan for å utbedre de sikkerhetsmessige forholdene.