«Fylkeskommunen skal arbeide for å halvere antallet parkeringsplasser i Bergen sentrum ...» heter det i fylkeskommunens egen klimahandlingsplan vedtatt i 2010. Den har så langt ikke fått store konsekvenser for parkeringsplassenen til de ansatte i fylkeskommunen.

Parkerer gratis

Fylkeskommunen har over 300 parkeringsplasser i sentrum. Flesteparten av dem ligger et steinkast fra Bygarasjen der det og er bussterminal, jernbanestasjon og bybanestopp. Knapt noen arbeidsplass i Bergen ligger gunstigere til med offentlige parkeringsplasser og kollektivtilbud.

Fylkeskommunen fikk i år utarbeidet en egen veileder for parkeringspolitikken. I denne heter det om jobbparkering:

«Arbeidsgivere bør ikke tilby sine ansatte gratis parkering. Et slikt tilbud stimulerer til bilbruk og beslaglegger betydelige arealer».

Heller ikke dette er i samsvar med fylkeskommunens praksis. En tredel av plassene fylkeskommunen tilbyr egne ansatte er gratis, en tredel koster 200 kroner pr. måned, mens en tredel koster 400 kroner. Månedsprisen i Bygarasjen er til sammenligning 1000 kroner.

— Med sin nærhet til Busstasjonen, jernbanen og Bybanen har fylkeskommunens ansatte sannsynligvis den beste kollektivdekningen i Bergen overhodet. Jeg forutsetter at de handler deretter, sier SVs talsmann i samferdselssaker Tom Skauge.

- Først til møllen

Nå er det ikke fritt frem for alle å bruke alle de 120 plassene i fylkesbygget. Ansatte som må bruke bil mye i forbindelse med tjenestereiser prioriteres. Det samme gjelder ansatte som av helsegrunner må kjøre egen bil.

Utover dette fordeles plassene til ansatte som trenger bil til barnehage, som har lang reise og som er toppledere. Resterende plasser fordeles ved loddtrekning.

Ansatte ved fylkeskommunale Bergen maritime videregående skole, som og ligger ved Bystasjonen, betaler bare 200 kroner pr. måned for en parkeringsplass.

Gustav Bahus (Frp), leder for samferdselsutvalget i fylkeskommunen, og lærer ved skolen, sier de 86 plassene skolen disponerer er åpne for alle. Mens folk fleste betaler normal takst for sentrumsparkering, slipper skolens ansatte langt billigere unna, men er ikke garantert plass.

— Her gjelder prinsippet om først til møllen, sier han.

Bahus ser at det kan være grunn for å spørre om det er riktig av fylkeskommunen å tilby ansatte billige plasser. Han vil likevel ikke ta initiativ til å redusere antall plasser.

— Da vil jeg heller se på muligheten for å åpne parkeringsplassene i fylkesbygget for allmennheten, sier han.

En p-plass hos Sponheim

Fylkeskommunen har ansvaret for å drifte kollektivtrafikken og få flere til å reise kollektivt. Da må antall p-plasser i byene ned. I nasjonal transportplan er dette presisert i en oppfordring til offentlige etater:

«Transportetatene mener offentlige etater bør være et forbilde ved å ha få og avgiftsbelagte parkeringsplasser til sine ansatte der kollektivtilbudet er godt.»

Fylkesmann Lars Sponheim vil ikke moralisere over offentlige etater som har mange parkeringsplasser. Hans etat har ikke egne plasser, men leier én plass i Bygarasjen. Det er det hele. Selv går han til og fra jobb i Bergen med mindre han skal på en tjenestereise. Han sier tiden har løpt fra arbeidsplasser i sentrum med mange p-plasser.

— Alt vi planlegger av nybygg i dag må få et helt nytt regime med langt færre parkeringsplasser, sier han.

Det siste har fått følger også for Bergen. Med de nye parkeringsbestemmelsene for byen, som ennå ikke er vedtatt, ville fylkesbygget maksimalt kunne fått 24 parkeringsplasser hvis det ble bygget i dag.

- Feie for egen dør

Bergen kommune disponerer 160 parkeringsplasser i sentrum, men har flere ganger så mange ansatte som fylkeskommunen i sentrum.

— Våre parkeringsplasser blir nesten uten unntak disponert av ansatte med behov for bil til daglige tjenestereiser, sier rådhusforvalter Leif Hansen.

Byråd Filip Rygg sier kommunen halverte antall parkeringsplasser for ansatte ved rådhuset for noen år tilbake.

— Skal vi forlange at ansatte i andre sentrumsbedrifter reiser kollektivt, må vi først feie for egen dør. For de aller fleste er kollektivtilbudet inn til sentrum så godt at det ikke er noen grunn til å gi ansatte som ikke må bruke bilen til tjenestereiser egen parkeringsplass, sier Rygg.

Fylkeskommunens p-plasser

Enhet Antall plasser til disposisjon

Bergen Handelsgymnasium 15

Bergen Katedralskole 25

Bergen maritime vgs og tekniske fagskole 86 avgiftsbelagt (200,- kr pr mnd)

Bergen tekniske fagskole 13

Bjørgvin vgs 13

Fylkeshuset 120 avgiftsbelagt (400,- kr pr md) + 9

Tanks vgs 10

Årstad vgs 10+25