Riksadvokaten anker Bergen tingretts frifinnende dom i straffesaken mot Atle Torbjørn Karlsvik. Anken gjelder både bevisførselen under skyldspørsmålet og saksbehandlingen.

— Uriktig dom

"Dommen er etter påtalemyndighetens oppfatning uriktig og bærer preg av grunnleggende misforståelser på viktige punkter. Mest iøynefallende er at dommen må forstås slik at de alminnelige regler for bruk av Statens midler ikke gjaldt for Karlsvik fordi han hadde en 'meget selvstendig og betrodd stilling' og det derfor var opp til ham å 'bruke de betrodde midler slik at det sikrer en best mulig måloppnåelse'. Dette er utvilsomt ikke riktig," skriver statsadvokat Randi Gabrielsen i en pressemelding.

Etter påtalemyndighetens oppfatning vil det være svært uheldig om den frifinnende dommen blir stående:

"Avgjørelsen kan ikke ses å være i samsvar med rettspraksis og det angis en ny norm for ledere i Staten ved vurdering av straffbare forhold i tjenesten."

I tillegg til en eventuell ankesak, må Atle Karlsvik møte til den sivile rettssaken som er planlagt mot ham senere i år.

Tror ikke på ny rettssak

Karsviks forsvarer, Dag Steinfeld, tror ikke lagmannsretten vil behandle saken på nytt.

— Det finnes en silingsordning, og det skal ikke mye til for å avvise ny behandling som er til ugunst for tiltalte, sier Steinfeld.

Han sier seg overrasket over at riksadvokaten anker saken. Steinfeld opplyser til NTB at han har vært i kontakt med sin klient, og sier at også han er overrasket.

— Dommen er innholdsmessig meget solid, og enstemmig. Når jeg er overrasket, henger det sammen med at riksadvokaten formodentlig skal ha den fremste kompetansen i påtalemyndigheten. Faglige forventninger tilsa at det ikke ville komme noen anke, sier forsvaren.

Steinfeld mener anken også er underlig i lys av at "det samme statsapparatet" har anlagt en sivil sak mot Karlsvik, i tillegg til straffesaken.

MÅ FORSVARE SEG IGJEN: Admiral Atle Karlsvik
Larsen, Bjørn Erik
OVERRASKET: Forsvarer Dag Steinfeld hadde ikke forventet noen anke av den frifinnende dommen.
Arkiv