Ifølge rapporten «Anbud i lokal rutebiltransport» fra Transportøkonomisk institutt (TØI) i 2007, tyder de norske erfaringene med anbudskjøring så langt på at tilbudet styrkes i tettbebygde strøk, men samtidig at distriktstilbudene svekkes. Effekten forsterkes jo mer fristilt fylkets trafikkselskap er og jo sterkere vektlegging av kostnadene.

I rapporten heter det også at det i de aller fleste tilfeller i Norge har innføring av anbudsregimer medført økte offentlige administrasjonsutgifter. Ikke minst gjelder dette i fylker som benytter seg av bruttokontrakter, slik som Hordaland.

I 2005 beregnet TØI hvor mye fylkene sparer på anbudsutsetting. Svaret er rundt ti prosent i gjennomsnitt. Mest for fylker med uoversiktlig rutestruktur.

Her mener forskerne det er gode grunner til å tro at kostnadsbesparelsene er større enn økningen i administrasjonsutgiftene. For fylker med oversiktlig rutestruktur, vil gevinsten være mindre.

Hvordan konkurranseutsetting påvirker sjåførenes arbeidsvilkår, er erfaringene ikke entydige.

I TØI-rapporten «Anbud, virksomhetsoverdragelse og ansettelsesforhold i lokal kollektivtransport» (2007) heter det at sjåførene i første rekke kan forvente effekter på to områder: redusert jobbsikkerhet og intensivert bruk av arbeidstiden.

På andre områder som lønn, sosiale rettigheter og medinnflytelse, tror forskerne på ingen eller varierende effekter avhengig av førsituasjonen og hvordan konkurranseutsettingen gjennomføres.