Flere måneder på overtid offentliggjorde byrådsavdeling for miljø og byutvikling i dag rapporten som utreder muligheter og konsekvenser av å innføre køprising i Bergen.

Køprising er en avgift for bilkjøring som er høy i rushtiden, når køproblemene er størst, mens det er rimeligere, eller gratis, å kjøre utenom rushtiden.

Bedre fremkommelighet

Rapporten konkluderer med at køprising vil være et positivt tiltak for bilistene i Bergen. «Tidsgevinsten som den økte fremkommeligheten vil gi, oppveier de økte kostnadene som følge av køprising, både i det kortsiktige og langsiktige alternativet» heter det i konklusjonen.

Utredningen viser at hovedeffekten av køprising vil være bedre fremkommelighet i rushtiden. I tillegg gir en slik avgift positive miljøgevinster.

Hensikten med køpris er å begrense bilbruken i rushtiden, og dermed redusere køene. Målet er å oppnå bedre fremkommelighet, og å redusere luftforurensningen.

27— 45 kroner

I Bergen og omegn er det forventet en trafikkvekst på ca. 40 prosent fra 2006 til 2030. Ekspertgruppen foreslår to alternativer for innføring av køprising:

1. Ekstra avgift mellom 07 og 09 om morgenen. Dette vil redusere biltrafikken med syv prosent og køtiden med åtte prosent.

2. Ekstra avgift mellom 07 og 09 og 15–17. I tillegg etableres fire nye innkrevingspunkter. Dette vil redusere køtiden med 21 prosent.

I eksemplene har ekspertgruppen foreslått at to passeringer i rushtiden vil koste mellom 27 og 45 kroner, alt etter rabattordning.

Hva synes du om køprising? Si din mening her.