Fløyen risikerer å bli bjørk— og furulaus.

All skog på Fløyen i dag stammar frå utanlandske tre. For om lag hundre år sidan var Fløyen avskoga, og ein starta difor å plante tre. Mellom anna gjorde sitka-grana frå Alaska sitt inntog på Vestlandet.

Desse veks fort, og blir både gamle og svære. På kysten er dei venta å bli 60-70 meter høge, og levealderen er heile 600 år. På grunn av den enorme storleiken skuggar dei for andre tre. Slik vinn den amerikanske innvandraren i konkurransen med norske treslag.

Mellom dei duvande trea frå Alpane og Amerika, står det att berre ei og anna furu og bjørk på Fløyen i dag.

Trugar artsmangfaldet

— Dette er den største økologiske endringa i Noreg på 4000 år, seier Christian E. Mong, vegetasjonsøkolog og hovudfagsstudent.

Sidan trea er så høge tek dei mykje lys, og bakken under blir difor heilt mørk. Dette skapar trøbbel for undervegetasjonen ved at urter, gras, blåbær og krekling får problem med å vekse.

— Desse trea spreier seg mykje meir og raskare enn vanleg, og er eit potensielt kjempeproblem, seier seniorforskar Ole R. Vetaas og peiker mot skogen som omgir Svartediket.

Her har sitka-granene nådd ei høgde på om lag 30 meter, men dei er framleis unge, «berre» 100 år gamle.

— Både planter, fuglar og insekt vil forsvinne frå området dersom ikkje noko blir gjort. Erfaring frå andre land syner at dominerande treslag vil redusere artsmangfaldet kraftig, seier Vetaas.

Moglege smittebomber

Problemet er ikkje eineståande for Fløyen, men gjeld ifølgje økologane for heile Vestlandet. Men utviklinga har kome lengst på Fløyen, fordi plantinga starta tidlegast her.

Då ein starta med treplantinga for over hundre år sidan var grunngjevinga at dette var god økonomi. Med høgare lønnsnivå og mekanisert skogbruk, er ikkje dette lenger tilfelle.

— Kva bør gjerast for å hindre at furu og bjørk blir utrydda?

— For det første må ein slutte å plante sitka-gran, og for det andre må ein hogge ned og tynne ut skogen, seier Mong.

Økologane meiner det er risikofylt å introdusere framande artar fordi dei kan vere potensielle smitteberarar.

— Det kan tenkast at sitka i Alaska har ein sjukdom som kan hoppe over på norske treslag. Det finst katastrofale døme på det frå utlandet, seier Mong.

Pressar ut norsk skog

Hovudfagsstudenten meiner det er for lite fokus på desse dramatiske, men langsame endringane i naturen

— Det er ikkje haldbart å berre la naturen gå sin gang, då vil sårbare artar bli pressa ut.

Han er kritisk til at landbruksministeren har gjenoppretta ordninga med tilskot til granplanting.

— Det er for meg komplett uforståeleg. Det er subsidiert flora-kriminalitet, meiner Mong.

I Austevoll har dei innsett problemet, og kommunen bruker pengar på å kvitte seg med sitka-gran. Men det har vist seg å ikkje vere så enkelt, fordi trea spirer opp igjen med ein gong. No er villsauer tatt i bruk i kampen mot sitka-gran, fordi dei hindrar frøa i å spire.

Sunde, Helge