Når dommen faller om noen uker, kan det vise seg at hele hovedforhandlingen kan ha vært bortkastet. Bakgrunnen er en uttalelse fra en av de sakkyndige meddommerne under en konferanse mellom rettens medlemmer, aktor og forsvarerne til HSD og kaptein Sverre J. Hagland. Der skal skipsfører Nils Jonas Sætre (55) fra Stord ha uttalt noe slikt som at «det er det jeg mener har skjedd».

Ble krevd fjernet

Kapteinens forsvarer, advokat Per Magne Strandborg, krevde meddommeren fjernet, fordi han etter bare en uke, lenge før vitneførselen var avsluttet, antydet at han hadde gjort seg opp en mening om hendelsesforløpet. Rettens administrator, tingrettsdommer Per Ivar Brønn, avviste habilitetsinnsigelsen, og Sætre fortsatte som meddommer.

«Uttalelsen var uheldig, men ikke konkluderende», fastslo dommeren i sin kjennelse.

Dersom kaptein Sverre J. Hagland blir domfelt, kan hans advokat påkjære denne kjennelsen til lagmannsretten, og påberope seg saksbehandlingsfeil. Hvis han får medhold, kan saken bli henvist til helt ny hovedforhandling for Sunnhordland tingrett, med andre sakkyndige meddommere. I så tilfelle må hele saken, med full vitneførsel, gjenopptas.

Vil ikke spekulere

— Jeg vil ikke spekulere i et eventuelt ankespørsmål nå. Først får vi se dommen, sier kapteinens forsvarer, advokat Per Magne Strandborg.

Under aktor, statsadvokat Eirik Stolt-Nielsens avsluttende replikk ble Strandborg beskyldt for kynisk å ha utnyttet spørsmålet om den ene meddommerens habilitet. Aktor advarte til og med retten mot å la habilitetsspørsmålet påvirke bedømmelsen av saken.

«Sleipner»-kapteinens høyeste ønske er å bli renvasket fra påstanden om uaktsomhet. Derfor er det all grunn til å tro at en fellende dom blir anket. Hans forsvarer kan selvfølgelig anke skyldspørsmålet på selvstendig grunnlag, men habilitetsinnsigelsene mot den ene meddommeren gir ham et ekstra kort i ermet.

Ankes uansett

En frifinnende dom av kapteinen og/eller HSD blir trolig anket av aktoratet. I «Sleipner»-saken ligger det mye upløyd jus. Den er således prinsipielt viktig for både rederinæringen og påtalemyndigheten. Det kan ta lang tid før det foreligger en rettskraftig dom. Hvis det blir en helt ny runde i tingretten, kan den tidligst finne sted til våren. I så fall kan det ta inntil fem år fra ulykken inntraff 26. november 1999 til det foreligger en rettskraftig dom.