Sidan det estiske selskapet tok over tankanlegget i Gulen etter eksplosjonen i mai 2007, har planen vore å byggje om til eit mellomlager for petroleumsprodukt. Alt hausten 2007 søkte Alexela om løyve første gongen, men søknaden blei seinare trekt fordi han var mangelfull.

No har Alexela starta prosessen på ny. I mars søkte dei Direktoratet for Samfunnstryggleik og beredskap (DSB) om driftsløyve. I påskeveka gjekk også søknaden til Statens Forureiningstilsyn (SFT).

Seks månader

Medan sakshandsaminga i DSB kan gå relativt raskt, vil det ta lenger tid i SFT. Årsaka er at søknaden til Forureiningstilsynet skal ut på høyring.

— SFT har normalt ei sakshandsamingstid på kring seks månader på slike søknader. Vi håpar å kome i gang i haust, men reknar med at mesteparten av dette året går. Vi treng også tida til opplæring av medarbeidarar, og få etablert prosedyrar og system, seier leiar for helse, miljø, tryggleik og kvalitet (HMSK) i Alexela Sløvåg, Kristin Myhre.

Ifølgje søknaden til SFT skal anlegget i Sløvåg årleg kunne handtere 2,5 millionar tonn petroleumsprodukt, eller 2,5 milliardar liter. Aktiviteten på terminalen blir dermed noko høgare enn tidlegare planlagt. I søknaden frå hausten 2007 blei det søkt om løyve til å ta imot to millionar tonn.

Mellomlager for Murmansk

Parallelt med oppryddinga etter eksplosjonen ved det tidlegare anlegget til Vest Tank, har Alexela bygt opp oljeterminalen.

Den grunnleggjande forretningsideen er som før at anlegget i Sløvåg skal fungere som eit mellomlager for petroleumsprodukt frå Murmanskområdet.

Restriksjonar på båttrafikken gjer at berre relativt små tankbåtar kan gå gjennom Murmanskstredet. Maksimalt kan det brukast tankbåtar med lastekapasitet på 50.000 tonn. Etter at båtane har lossa i Gulen, skal oljeprodukta frå den nord-russiske storbyen lastast over på større skip og fraktast til internasjonale kundar.

HMSK-leiar Myhre seier at selskapet arbeider med alternativ til Murmansk.

— I tillegg til lagring blir det også søkt løyve til å gjennomføre enklare blanding av petroleumsprodukt for å møte krav kundane har.

Auka skipstrafikk

Miljøorganisasjonar har tidlegare reist kritikk mot planane. Dei meiner at ein oljeterminal rett nord om Mongstad vil føre til auke i tankbåttrafikken langs heile den vêrharde norskekysten. Det vil dessutan generere ytterlegare trafikk til Fensfjord-området, frå før er eitt av dei tettast trafikkerte sjøområda i Europa.

— Vil tankanlegget i Sløvåg også i framtida bli eit mellomlager, eller har eigarane andre tankar om bruken av området?

  • Vi har hand om eit relativt stort område i Gulen, og det eksisterer nok tre-fire andre forretningsidear. Dersom det blir aktuelt å utvikle drifta vidare med andre tenester, vil det bli søkt om løyve på vanleg måte når den tid kjem, seier Kristin Myhre.
Skodvin, Helge