— Med mi dobbelstemme!

Ordførar Marit Aase (KrF) er godt klar over si rolle. Ho sikra at Samnanger kommune vart den første i Hordaland til å seie ja til regjeringas forslag om reservasjonsrett for fastlegar.

Kommunen er òg den einaste til no i fylket som har støtta regjeringa i høyringsrunden, som nærmar seg slutten. I nabofylket i nord, Sogn og Fjordane, har ingen til no støtta forslaget om reservasjonsrett.

I heile landet er det berre fem av 150 kommunar som støttar forslaget, viser gjennomgangar som TV 2 og Vårt Land har gjort.

Følgjer moderpartia

I Samnanger kommunestyre stod framlegget frå KrF mot eit framlegg frå Arbeidarpartiet, då dei hadde saka oppe 5. mars. Kommunestyret delte seg på midten, med ti representantar på kvar side.

KrF fekk med seg representantane frå regjeringspartia Høgre og Frp, samt ein frå Senterpartiet. Arbeidarpartiet fekk med seg Bygdelista og ein frå Senterpartiet.

Dermed fekk Krf-ordføraren siste ord i saka.

— Eg synest det alltid er krevjande når ordførarens dobbelstemme avgjer eit vedtak, seier ho.

— Var det eit alternativ, slik fleire andre kommunar har gjort, å ikkje ta stilling til saka?

— Det vart ikkje løfta fram som noko alternativ.

Kommuneoverlege engasjert

Kommuneoverlegen i Samnanger, Harald Ramm Salbu, har engasjert seg sterkt offentleg for reservasjonsretten. Han har sjølv reservert seg mot å vise pasientar til abort. Det vart ein del av avgjerdslegrunnlaget, seier ordførar Aase.

— Vi bad om å få eit skriv frå legekontoret, og fekk tidleg melding om at det hadde fungert greitt. Dei melde at det ikkje hadde vore noko problem at han reserverte seg, seier ho.

Kommunen har fleire legar som ikkje har reservert seg, som pasientane heller kan gå til, seier ho.

- Pinleg

Varaordførar Brigt Olav Gåsdal (Ap) synest det er pinleg at kommunen no er ei av svært få som seier ja til reservasjonsretten.

— Det er ein tragisk måte å markere seg på, seier han.

— Eg opplevde at dette vart ein abortdebatt, trass i at KrF og andre sa noko anna. Og så opplevde vi ein sterk lojalitet frå Frp og Høgre til regjeringa, seier han.

Gåsdal meiner folkemeininga i Samnanger heilt klårt er på hans side. Ordførar Aase ser litt annleis på det.

— Det er vanskeleg å seie, men eg er ikkje kjent med at det har vore noko problem (at ein fastlege har reservert seg Red mrk.) i vår kommune. Difor vel eg å tru at dette avspeglar folkemeininga, seier ho.

Naboen stemte mot

Nabokommunen Vaksdal er òg ei av dei ni Hordalandskommunane Helsedepartementet til no har offentleggjort høyringsuttalen til.

Her sikra dei raudgrøne partia Ap, SV og Sp fleirtal mot reservasjonsretten.

— Framlegget var ei innstramming i abortpraksisen, og det var eit fleirtal i mot, seier ordførar Eirik Haga (Ap).

Også i den kommunen støtta Høgre, Frp og KrF, ifølgje Haga, regjeringas framlegg om reservasjonsrett.