Det mener foreldre i sentrum som mandag tar med barna og demonstrerer ved Gamle Rådhus.

— Vi mener administrasjonen legger til grunn feil prognoser når det gjelder elevtallet. Flere barnefamilier blir boende i sentrum. Det vil bli flere elever og behov for kapasitetsøkning ved sentrumsskolene, sier Jorge Dahl, som er leder i bydelens FAU (Foreldrerådenes arbeidsutvalg).

Elevøkningen blir størst i Sandviken, sier han, der foreldrene krever ny permanent barneskole i det nedlagte Solheim aldershjem. Administrasjonen mener det høye barnetallet i Sandviken er forbigående og at det bare er behov for et midlertidig skoletilbud i aldershjemmet.

Vil ha ny ungdomsskole

Foreldrene mener det er behov for en ny ungdomsskole i sentrum, og at dette er en sak politikerne bør sørge for å få utredet straks.

— Skolebehovsplanen nøyer seg med å ruste opp sydfløyen på Rothaugen skole, men det vil ikke være tilstrekkelig dersom Gimle ungdomsskole ikke lenger har plass til elevene fra Haukeland skole, og sender disse til Bergenhus der de egentlig hører hjemme, sier Dahl.

— I dag har Rothaugen 450 elever, skolebehovsplanen regner med en elevøkning på 50 hvert år de neste to årene. Skolens retningslinjer sier at en grunnskole ikke bør ha mer enn 450 elever.

- Blir boende i sentrum

I tillegg mener foreldrene det må settes av mer penger til vedlikehold av sentrumsskolene, og alle skolene må gjøres tilgjengelige for funksjonshemmede.

— Bergen har gjort mye for å trekke nye beboere til sentrum, og satsingen virker, mange barnefamilier blir boende her. Derfor er det viktig at bydelen sørger for at barna i sentrum har et godt skoletilbud, sier Jorge Dahl.

Foreldreutvalget ved Hellen skole har gjennomført en undersøkelse blant familier som har barn ved sentrumsskolene og i noen barnehager i Bergenhus. Konklusjonen er at nesten 90 prosent av de spurte familiene ønsker å bli boende i sentrum.

— Mange flytter fra sentrum før barna begynner på skolen, men har det eldste barnet først begynt på skolen, blir familien som regel boende i sentrum, sier Dahl.

Skolebarna har vært med på å lage plakater som skal bæres under demonstrasjonen mandag. Alle foreldre med barn i Bergenhus bydel oppfordres til å stille opp foran Gamle Rådhus når bystyret møtes klokken 16.30.