Hospitalet Betanien har planer om å utvide institusjonsbygget sitt i Fyllingsdalen. Planen gikk ut på å bygge et stort bygg på markene nord for de eksisterende bygningene. Nybygget ville lagt beslag på et stort areal på Jonstadmarken.

Dette er en gammel slåtteng som har avskjermet og god beliggenhet i randområdet til bymark og fjell. Området har stor verdi som lekeområde og akebakke for barn og som frilufts— og rekreasjonsområde for befolkningen i bydelen.

Da byggeplanene ble presentert for 2 år siden, reagerte beboerne i nærmiljøet sterkt. I en reportasje i BT fortalte representanter for beboerne at de var rystet over utbyggingsplanene som de mente ville rasere friluftsområdet deres. De la vekt på at de tre barnehagene Seljedalen, Storhammeren og Betanien og skoler i Fyllingsdalen ofte besøker Jonstadmarken med barna.

Stoppet av fylkesmannen

Den foreslåtte utbyggingen ville ødelagt området som tumleplass for barn og voksne, hevdet beboerne. De mente at det finnes alternativ plassering øst og vest for Betaniens eksisterende bygg.

Fylkesmannen i Hordaland har nå satt foten ned for den løsningen Betanien ønsket. Planen er stoppet i en såkalt innsigelse til reguleringsforslaget. Det betyr at planen må endres.

Fylkesmannen viser til rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Kommunene må sikre at det i nærmiljøet finnes areal hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø.

Dette forutsetter at arealene er store nok og egner seg for lek og opphold og gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider. Slike områder er under sterkt press for nedbygging i Fyllingsdalen. Fylkesmannen savner en samlet vurdering og verdsetting av grøntområder innenfor byggeområdene i Bergen. Jonstadmarken har gode kvaliteter for lek ettersom den er skjermet mot forurensning og støy fra trafikk og annen fare.

Videre skriver fylkesmannen at det i planforslaget fra Betanien er satt av et mindre areal i nord til friluftsformål. Dette er etter fylkesmannens mening heller marginalt. Ved å omplassere, bør Jonstadmarken kunne sikres for barns lek samtidig som utvidelsesmulighetene for Betanien sikres, skriver fylkesmannen.

Klar melding fra ungene

Da Bergens Tidende besøkte Jonstadmarken forleden, var mange barn og ansatte ved to av barnehagene i området møtt opp for å vise sin glede over at marken med akebakken er reddet. To skoleklasser fra Løvås skole var denne dagen på tur til Jonstadmarken for å sette opp to fuglekasser i trærne der.

Ungene omringet BT-medarbeiderne og ga klar melding om hva de mente om å bygge på Jonstadmarken. De argumenterte ivrig i munnen på hverandre med fynd og klem:

— Vi vil ikkje ha sykehus her.

— Det kommer til å ødelegge naturen.

— Vi bruker området mykkje.

— Vi aker her når det e' snø.

— Vi e' her mange ganger.

— E' det nokke i veien me' hovvene te de så ve bygge hus midt i akebakken vår?

NATURBARN: Julie Trengereid Nessøy til venstre og Renate Opskar fra Seljedalen barnehage liker å være ute i naturen her på Jonstadmarken. I bakgrunnen en fløy av Hospitalet Betanien.<p/>FOTO: ARNE NILSEN