Det opplyser daglig leder Hege Bjølseth i Tilsynsrådet til bt.no.

Det betyr at advokaten ikke får utøve sitt yrke frem til ankesaken er avgjort. Blir han ikke frikjent, vil Advokatbevillingsnemnden reise sak om å ta fra advokaten bevillingen på permanent basis.

— Det blir i så fall en helt ny prosess, sier Bjølseth.

Hun medgir at saken er svært spesiell.

— Jeg kjenner ikke til lignende tilfeller, nei, sier hun.

Støtende

I kjennelsen fra Tilsynsrådet legges det vekt på at det vil virke støtende for folk flest om en advokat får opptre i retten i saker tilsvarende den han selv er dømt for.

"Det vil stride mot den alminnelige rettsfølelse at en advokat som selv er dømt for grov vold og trusler opptrer i retten som forsvarer i lignende saker mnot andre", heter det.

Og videre:

"Nemden er innforstått med at suspensjon av advokatbevilling er et inngrep som vil virke svært tyngende for alle berørte personer. De straffbare forhold som NN er dømt for, er imidlertid av en slik karakter at det vil oppleves som støtende dersom han tillates å fortsette sitt virke som advokat inntil straffesasken er endelig avgjort ved rettskraftig dom".

Tilsynsrådet har særlig merket seg at advokaten ikke har redusert sin aktivitet som følge av dommen i Bergen tingrett.

"Det legges særlig vekt på at NN i sin virksomhet stadig opptrer som forsvarer i retten".

Melding fra retten

Den nylige dommen mot advokaten, levner ham ingen ære. Retten konkluderer med at han har gjort seg skyldig i mishandling og vanskjøtsel av sin egen sønn, og at han har truet ham på livet.

Retten ga også en indirekte melding til Advokatbevillingsnemnden:

«De straffbare forhold han nå dømmes for er gjort mot egen familie. Men samtidig blander han i episoden med trusler inn sin profesjon som advokat. Han svikter på den måten sin egen familie, og han holder ikke klare linjer til sin virksomhet som advokat og forsvarer».

Situasjonen det siktes til var da advokaten tilkalte en klient, som på dette tidspunktet var etterlyst av politiet, for å roe ned en opphetet situasjon med sin sønn.

Her skal advokaten ha uttalt at han skulle ordne det slik at sønnen fikk ligge ved siden av en navngitt person som nylig var funnet døde etter å ha blitt utsatt for omfattende vold. Mannen som ble tilkalt, var en av dem som utførte volden.

Tilsynsrådet legger sterk vekt på denne epiosden i sin vurdering.