• Ifølge domstolloven må den som skal yte rettshjelp, med visse unntak, ha bevilling som advokat. Bevillingen gis av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.
  • Advokatbevillingsnemnden kan tilbakekalle eller suspendere bevillingen etter nærmere bestemte regler.
  • Straffen for den som «forsettlig yter rettshjelp uten å ha rett til det», er bot eller fengsel inntil tre måneder, ifølge domstolloven.