Under storflommen i 2005 vasket elven bort deler av grunnen under kjøpesenteret . Fredag overleverte Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) et nytt flomsonekart for Nesttunvassdraget til Bergen kommune.

Kartet viser at mye av bebyggelsen fra Nesttun senter til Hopsdammen ligger utsatt till for flommer i fremtiden.

Området som er vurdert er Nesttunvassdraget fra Hopsdammen til henholdsvis Myrdalsvatnet og Grimevatnet, en totalstrekning på ni kilometer.

Du kan sjekke ditt eget nærområde i dette kartet, ved å søke på stedsnavn og krysse av for faresoner.

I flomsonen

Her er noen av konklusjonene.

  • Kartene viser at 45 bygninger og anlegg ligger i flomsonen for en 20-årsflom, deriblant parkeringshuset på Nesttun senter, kirkegården på Nesttun, industribygg og flere boliger.
  • Ved en 200-årsflom vil ytterligere ti bygninger være flomutsatt.
  • Fremskrivinger av klimaendringene frem mot år 2100 viser at Nesttunvassdraget vil få 20 prosent økning i flomvannføringene.
  • Vannstanden for en fremtidig 200-årsflom i år 2100 vil tilsvare vannstanden for en 1000-årsflom i dag.
  • Ved en 1000-årsflom vil elven sannsynligvis finne et nytt løp til lille Nesttunvann.
  • Det mest overraskende er at så pass bygninger vil være flomutsatt selv ved en 20-årsflom, sier regionsjef Brigt Olav Samdal i NVE Region Vest.

Stort skadepotensial

Flomsonekartene gir informasjon til kommuner som skal utarbeide lokal flomberedskap, og vil være et viktig redskap i arealplanlegging og byggesaksbehandling.

— Kartleggingen vi har foretatt, viser også at 20-årsflommer kan komme til å gjøre store materielle skader i Nesttunområdet, sier Kjartan Orevedal, overingeniør i NVE.

Rapporten ble fredag formiddag overlevert til planavdelingen i Bergen kommune.

Tidligere flommer har vist at skadepotensialet for en 200 årsflom i Nesttunvassdraget er stort.

2005-lærdommen

— Under flommen i september 2005, falt det 165,4 mm nedbør i løpet av 24 timer ved Florida i Bergen, noe som tilsvarer ca en 100-årsflom. Under flommen vasket elven bort deler av grunnen under Nesttun kjøpesenter og vannet fant seg et nytt løp gjennom Nesttun parkeringshus. Flommen synliggjorde behovet for kartlegging og flomsonekartene viser at skadeomfanget er stort selv for mindre flommer, forteller regionsjef Brigt Olav Samdal i NVE Region Vest i en pressemelding.

Det er historiske flommer, og hyppigheten av disse, som danner grunnlaget for kartene. De digitale kartene er laget slik at de kan være nyttige planleggingseredskaper for kommunene og andre etater.

Flomtunnel

Overfor BT forteller regionsjef Samdal at det nye flomsonekartet vil kunne danne grunnlag tiltak, arealplanlegging og flomberedskap, for eksempel evakueringstiltak for innbyggerne i de utsatte områdene.

Bergen kommune har allerede søkt NVE om støtte til bygging av flomtunnel i området.

— Flomsonekartene vil også være med å legge grunnlaget for NVEs behandling av søknaden om støtte til flomtunnelen, sier regionsjef Samdal i pressemeldingen.Fagdirektør Magnar Sekse i vann- og avløpsetaten i Bergen kommune sier det nye flomsonekartet vil bli nyttig for praktisk arealplanlegging i de berørte områdene.

Til Nordåsvatnet

— Er du overrasket over hovedfunnene i flomkartleggingen?

— Nei, dette var i grunnen det vi har sett for oss. Nå har vi fått et godt grunnlag for planlegging av eventuelle tiltak, sier Sekse.

Han opplyser at flomtunnelen som kommunen ønsker å bygge, etter planen skal gå mellom Midtun skole til Skjoldabukten i Nordåsvannet. Den utløsende faktoren bak satsingen på flomsikring i området, er skadene som oppstod i forbindelse med flommen i 2005.

— En flomtunnel vil kunne ta unna toppbelastningen i perioder med mye nedbør, sier Sekse.

Flomsonekartene fra NVE gir informasjon om oversvømmelser som følge av flom og stormflo ved 20-, 200- og 1000-årshendelser, i tillegg til klimafremskrivninger av 200-årsflommen i år 2100. Ifølge NVE viser flomsonekartene vannstand i elven, flomutsatt areal ved ulike flomstørrelser og vanndybde for de flomutsatte områdene.

FLOMKART: Dette kartet viser hvilke områder langs Nesttun-vassdraget som er flomutsatt.
Illustrasjon: NVE