Det påpeker Statens helsetilsyn i et høringssvar til en arbeidsgruppe som har utredet lokalsykehusenes akuttfunksjoner.

Vikarstafett bekymrer

Årsaken til bekymringen er at mange lokalsykehus sliter med bemanning og rekruttering av leger som har den nødvendige spesialistutdanning og kompetanse. Dette fører til midlertidige bemanningsløsninger som korttidsengasjementer og mye bruk av vikarer og vikarbyråer. I tillegg til at en slik ordning er usannsynlig kostbar, viser Helsetilsynets tilsynserfaringer at dette også medfører økt risiko for svikt og uforsvarlig pasientbehandling.

— Det er først og fremst vikarstafetten ved lokalsykehusene Helsetilsynet er uroet for, sier seniorrådgiver Bjørn Jamtli i Helsetilsynet.

Alvorlige skader

— Vi har eksempler på at en lege har bestilt prøver, men har forsvunnet når prøvene har kommet, og ingen i personalet aner noe om hvilke prøver som er tatt eller resultatet av dem, sier han.

Jamtli bekrefter at tilsyn ved ulike lokalsykehus rundt om i landet har gjort Helsetilsynet betenkt.

— Vi har hatt en del alvorlige saker med skader som følge, og vi mener at mange av sakene har det til felles at skaden kan spores tilbake til feilbedømming som følge av en uoversiktlig bemanningssituasjon, sier Jamtli.

Helsetilsynet får årlig mellom 2000 og 2500 klagesaker til behandling.

Må beholde kronikerne

Helsetilsynet mener at lokalhusenes virkeområde bør begrenses til følgende fire funksjoner:

  • stabilisering og diagnostisering av akuttmedisinske tilstander.
  • utredning og behandling av tilstander som ikke krever spisskompetanse.
  • oppfølging av kronikere og pasienter som er behandlet ved mer spesialiserte sykehus.
  • spesialisert støtte til kommunehelsetjenesten.

I planleggingen av lokalsykehusenes fremtid anser Statens helsetilsyn det som viktigere å ta utgangspunkt i konkrete sykdoms- og behandlingsforløp enn å forsøke å gi innhold til uklare begreper som «fullverdig lokalsykehus», «kirurgisk akuttberedskap» og lignende. De fleste som havner på et lokalsykehus er folk med uklare medisinske tilstander, viser undersøkelser.

Tviholder på fødende

Helsetilsynet kommenterer ikke fødselsomsorgen direkte i sitt høringssvar, men bemerker at et opplegg med jordmorstyrte fødeenheter bare kan fungere tilfredsstillende dersom det er utarbeidet klare retningslinjer for når den fødende skal sendes videre til behandling ved en større fødeenhet.

— Vi har imidlertid erfaring fra en del tilsynssaker at utvelgelsen ikke alltid fungerer som den skal. Det vil si at den fødende blir holdt på jordmorstuen når hun burde vært overført til et sykehus med høyere kompetansenivå, sier Jamtli.

BEKYMRET: Mange lokalsykehus sliter med bemanning og rekruttering av leger. Det bekymrer Helsetilsynet og seniorrådgiver Bjørn Jamtli i tilsynet. ARKIVFOTO: LINE MØLLER
Møller, Line