— Dette er svært positivt. 90 nye celler kan bety at Bergen får landets største fengsel, sier regiondirektør Per Sigurd Våge i Kriminalomsorgen Vest.

I samarbeid med departementet og Statsbygg utreder han nå muligheten for en kapasitetsøkning ved Bergen Fengsel. De nye cellene vil tidligst stå ferdige om to år, avhengig av når det settes av midler på statsbudsjettet.

Fanger løslates

Ledelsen ved Hordaland politidistrikt har siden i fjor sommer beklaget seg over kapasiteten i fengselet. Varetektsfanger har sittet opptil seks døgn i politiarresten i påvente av å bli overflyttet til regulære celler.

Ifølge reglementet har ikke politiet anledning til å holde noen i arresten mer enn 24 timer. En rekke fanger er blitt løslatt på grunn av cellemangelen.

Problemet har ikke gått upåaktet hen hos ledelsen i Justisdepartementet.

— Vårt initiativ kommer som en direkte konsekvens av varetektsproblematikken. Det er en generell mangel på celler i Norge, men problemene har vært størst i Bergen, sier ekspedisjonssjef i Kriminalomsorgsavdelingen, Erik Lund-Isaksen.

350 i soningskø

Da fengselet ble bygget i 1990 hadde man plass til totalt 120 fanger innenfor murene. De siste årene er kapasiteten økt til 165.

— Det har vist seg at dette ikke er tilstrekkelig. I dag venter 350 personer fra Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal på å få sone dom, sier Per Sigurd Våge.

Hvis utbyggingen blir en realitet vil Bergen Fengsel få 255 lukkede celler. I tillegg kommer de åpne soningsanstaltene.

— Vi tar sikte på å møte behovet for flere celler både for varetekt og langtidssoning, sier Våge.

I dag reiser politimenn fra Hordaland politidistrikt landet rundt for å plassere varetektsfanger. Cellemangelen har betydd formidable ekstrautgifter for politiet.

Proppen i systemet

— Det er ikke bare på Vestlandet man har problemer. Hele justisvesenet lider under cellemangelen. Vi er proppen i systemet, sier Våge.

For mens politiet og domstolene de siste årene har hatt en ressursøkning, er fengselsvesenet blitt hengende etter.

— Politiet er blitt mer effektive. Flere forbrytelser blir oppklart, og stadig flere blir dømt til fengsel. Det hjelper imidlertid lite når fengslene er fulle, sier Per Sigurd Våge.