Saken om mannen som drepte naboens katt etter at den hadde klort datteren, har opprørt mange kattevenner.

Nå har mannen fått og vedtatt er forelegg på 7000 kroner, forteller politistasjonssjef i Bergen Sør, Morten Ørn.

— Han vedtok boten på stedet. Det betyr at vi sier oss ferdig med denne saken, sier Ørn.

Ba om ro

Politistasjonssjefen har imidlertid også engasjert seg nettdebatten rundt hendelsen. På Facebook-siden til Kattens Vern er det lagt ut følgende henvendelse fra Ørn:

«Politiet er kontaktet vedrørende aktivitet på Kattens Verns Facebookside vedrørende kattedrapssaken offentliggjort på BT nett denne uken. BT har i ettertid også skrevet en artikkel på sin nettutgave om aktiviteten på Kattens Verns Facebookside.

_

SINTE: Ekteparet Sirirat og Tommy Andersen var mandag både hos dyrlegen og hos politiet etter drapet på hannkatten på Pondus. De vurderer nå å skaffe seg ny katt.
JO HJELLE

Politiet har forståelse for at saken opprører mange mennesker og at folk benytter seg av sin rett til å formidle dette på Facebooksiden. Likevel er det ikke slik at alle ytringer er lovlige på Facebook.

Politiet gjør oppmerksom på følgende straffebestemmelser:

§ 140. Den, som offentlig opfordrer eller tilskynder til Iværksettelsen af en strafbar Handling eller forherliger en saadan eller tilbyder at udføre eller bistaa ved Udførelsen af en saadan, eller som medvirker til Opfordringen, Tilskyndelsen, Forherligelsen eller Tilbudet, straffes med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 8 Aar, dog i intet Tilfælde med høiere Frihedsstraf end to Tredjedele af den høieste for Handlingen selv anvendelige.

Lige med strafbare Handlinger regnes her Handlinger, til hvis Foretagelse det er strafbart at forlede eller tilskynde._

§ 227. Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Aar straffes den, som i Ord eller Handling truer med et strafbart Foretagende, der kan medføre høiere Straf end 1 Aars Hefte eller 6 Maaneders Fængsel, under saadanne Omstændigheder, at Truselen er skikket til at fremkalde alvorlig Frygt, eller som medvirker til saadan Trusel. Under særdeles skjerpende omstendigheter, jf. § 232 tredje punktum, kan fengsel inntil 6 år idømmes

_§ 390a. Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år.

Offentlig påtale finner bare sted når det begjæres av fornærmede og finnes påkrevet av almene hensyn

Ved endring av straffeloven i desember 2012 er begrepet "offentlig" også definert å gjelde internettblogger og Facebooksider.

Den anmeldte personen har fått og vedtatt et forelegg på kr 7.000,-. Mange vil nok oppleve straffen som alt for lav, men dette er straffenivået på slike saker i Norge nå. At enkelte mener at straffenivået er for lavt, kan ikke brukes som forsterkende element for å medvirke til straffbare handlinger overfor anmeldte og hans familie.

Politiet oppfordrer Kattens Vern til å vise besinnelse i denne saken og slette kommentarer som kan rammes av straffeloven §§ 140, 227 og 390a, og unngå å oppfordre til at slike kommentarer ytres. Politiet har registrert at Kattens Vern har tatt ansvar og slettet enkelte kommentarer, men det er fremdeles kommentarer som bør slettes.

Med vennlig hilsen

Morten Ørn

Politiinspektør

Politistasjonssjef

Hordaland politidistrikt

Bergen Sør politistasjonsdistrikt»_

— Følte seg truet

— Jeg skrev dette til drifteren av siden fordi det fremkom en del opplysninger i kommentarene som var på et sånt nivå at de brøt med norsk lov. Gjerningsmannen og familien følte seg direkte truet, sier Ørn.

- Synes du det har hjulpet?

— I hvert fall har en del av de verste meldingene blitt slettet, og det virker som om debatten har roet seg litt.

DØDE: - Vi ser ikke mange slike tilfeller, sier dyrlege Omri Ziv.
JO HJELLE