— Det må mer penger til innen eldreomsorgen dersom vi skal følge dommen opp, men likevel mener jeg dette er en viktig og riktig dom. Vi lever i 2007. Det har for lenge vært sånn at man bare skulle «finne seg i» å gå i deltid, sier tidligere helsebyråd Trude Drevland.

Blir dyrt for kommunen

I hennes byrådstid kartla kommunen hvor mange av de deltidsarbeidende helse- og omsorgsarbeiderne som kunne tenke seg å jobbe heltid.

— Vi snakker om 600 personer. Jeg regner med at kommunen vil kunne sikre disse heltidsstillinger i løpet av en femårsperiode.

Skulle dommen bli rettskraftig, kan kommunen risikere å måtte gjennomføre dette mye raskere. Kommunens egne tall viser at hver sykehjemspost ville kreve ti ekstra stillinger dersom alle ansatte skulle jobbe heltid.

Helsebyråd Liv Røssland viser til byrådsplattformen:

— Vi vil deltidsstillingene til livs. Dette er god arbeidsgiverpolitikk, sier hun.

Likestilling

I Norsk Sykepleierforbund er gleden stor over dommene i Hardanger tingrett. Hun mener den er viktig i et likestillingsperspektiv.

— I dag har vi har en ansettelsespolitikk i de kvinnedominerte sektorene og en annen i de andre sektorene. Dette handler om likestilling. Setter vi dette på spissen, så bestemmer arbeidsgiverne om folk skal ha en lønn og leve av og om de skal bli fremtidige minstepensjonister. Det finner jeg uhyrlig.

Granvin kommune sin prosessfullmektig Hanne Lyngstad Solberg har ikke tatt stilling om dommen skal ankes.

— Jeg har dommen til vurdering sammen med min klient. Jeg har lagt merke til at saksøkerne har fått medhold i kravet om å få større stillinger. Men at det er dissens i dommen rundt begrunnelsen. Dommerne har også funnet saken så tvilsom at hver part må dekke sine saksomkostninger, sier hun.

Dette vil være forhold Solberg tar med i den vurderingen hun skal gjøre sammen med kommunen. Motparten har heller ikke fått medhold i sitt erstatningskrav.

  • Retten har i den forbindelse sagt at arbeidsgiversopptreden ikke er å bebreide. Det vil og ha betydning for vår vurdering, sier hun.