For verken Høgskolen i Bergens nybygg på Kronstad, Kunsthøgskolens bygg i Møllendal eller nytt Odontologbygg på Årstad er tilgodesett med penger i årets statsbudsjett heller.

Trolig er årsaken nok en gang at regjeringen mener presset i byggemarkedet er for stort til å sette i gang kostnadskrevende prosjekter.

Høgskolen i Bergen (HiB) har ventet i åtte år på at pengene til nytt høyskolebygg på Kronstad skal komme på bordet. I august sendte de brev til finansministeren og statsministeren.

— Nå må vi kunne forvente at politikerne tar ansvar for at vi får tjenlige lokaler. Det er uforståelig for oss at de har sagt nei. Vi har aldri fått noen skikkelig forklaring, eller signaler på når vi kan vente oss penger, sa Leif Erik Otterå, hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet.

Høgskolen driver i dag på fem ulike steder i byen. Lærerne utdannes på Landås, ingeniørene i Nygårdsgaten, mens helsearbeiderne er spredd på tre ulike skolebygg.

— Det er vanskelig å være så spredd. Dessuten er flere av lokalene uegnet til undervisning. Og vi får ikke penger til å pusse dem opp, med henvisning til at vi venter på nytt bygg, sier Otterå.

Skolebygget koster 1,4 milliarder kroner. Det er 51.750 kvadratmeter stort og skal ha plass til 4400 studenter og 500 lærere. Stortinget prioriterte bygget på topp alt i 1999 og Statsbygg planla den gangen ferdigstilling til 2003. Etter dette er flere statlige bygg som ikke lå på prioriteringslisten påbegynt eller fullført.

Dette er høydepunktene for Hordaland under punktet utdanning og forskning:

  • Universitetet i Bergen, UiB får 52 stipendiatstillinger med halvårsvirkning fra høsten 2008.
  • Det er foreslått å bevilge 8 millioner kroner som en engangsbevilgning til UiB i 2008 til sikring og bevaring av universitetsmuseene.
  • Norges Handelshøgskole får to stipendiatstillinger med halvårsvirkning fra høsten 2008.
  • Høgskolen Stord/ Haugesund får en ny stipendiatstilling med halvårsvirkning fra høsten 2008.
  • Høgskolen i Bergen får fire stipendiatstillinger.
  • Det settes det av midler til økt forskningsaktivitet knyttet til fjordøkologi i Porsangerfjorden og Hardangerfjorden, med en samlet ramme på 15 millioner kroner fordelt på fire år. Havforskningsinstituttet vil være en sentral institusjon i dette arbeidet.
  • Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning sitt budsjett blir foreslått økt med 3 millioner kroner for å styrke arbeidet med overvåking og dokumentasjon av fremmedstoffer i sjømat.
  • Fiskeridirektoratet sitt budsjett blir foreslått økt med 10 millioner kroner til tiltak mot ulovlig, uregulert og urapportert fiske.