Bergen kommune har i dag lagt frem tilstandsrapporter for 11 av byens skoler. Prislappen for å ruste opp disse er på 540 millioner kroner over en periode på ti år.

Bare strakstiltakene koster over 14 millioner kroner.

De 11 skolene som nå er kartlagt, er Haukedalen, Haukeland, Haukås, Holen barneskole, Kaland, Kalvatræet, Kirkevoll, Nordnes, Olsvik, Paradis og Tveiterås.

Her er behovene for de ulike skolene, slik de er beskrevet på Bergen kommunes nettsider:

Haukedalen skole

Skolen har behov for generell innvendig oppgradering med nytt ventilasjonsanlegg og overflatebehandling av vegger og gulv. Utvendig er det behov for enkelte tiltak med drenering for å stoppe fukttilsig til kjeller. I tillegg må tiltaksliste fra en brannrapport følges opp. Det er bevilget penger til brannsikring av bygningene i 2013.

Foreslåtte strakstiltak for Haukedalen skole har en anslått kostnad på 240.000 kroner. I rapporten foreslås det langsiktige tiltak som for de neste ti årene summeres til 55 millioner kroner.

Skinstø skole

Skolen, som hører til Haukedalen skole, og tidligere har vært foreslått nedlagt, har stort behov for utvendig rehabilitering med skifte av vinduer, kledning og takpapp. Innvendig er det anbefalt en generell oppgradering av overflater. Uten en større rehabilitering av skolen må den trolig fraflyttes innen ett til tre år.

Foreslåtte strakstiltak for Skinstø skole har en anslått kostnad på 290.000 kroner. I rapporten foreslås det langsiktige tiltak som for de neste ti årene summeres til 11 millioner kroner.

Haukeland skole

Haukeland skole har et etterslep på det innvendige vedlikeholdet. Det gjelder vegger, tak og himlinger. Tekniske anlegg er fra byggeåret og tilfredsstiller ikke dagens krav til ytelser og effekt.

Tilstandsrapporten viser at kommunen må regne med til dels omfattende oppgraderinger for at skolen skal kunne framstå slik en moderne skole bør være i dag med krav til inneluft. Luftprøver tatt av inneluften (CO2-målinger) viser noe høye målinger i 2 av 4 rom.

Foreslåtte strakstiltak for Haukeland skole har en anslått kostnad på 2 millioner kroner. I rapporten foreslås det langsiktige tiltak som for de neste ti årene summeres til 34,5 millioner kroner.

Haukås skole

Haukås skole har god teknisk stand, men noen steder i hovedbygningen er det dårlig luftkvalitet.

I tilstandsrapporten blir det foreslått å gjennomføre vedlikeholdstiltak både for hovedbygningen og nybygget. Rapporten tar også til orde for å oppgradere bygget med solavskjerming og bygging av lagerskur.

Langsiktige tiltak for de neste ti årene vil koste 21 millioner kroner.

Holen skole (barnetrinnet)

Skolen har et betydelig vedlikeholdsetterslep innvendig og utvendig. Samtidig viser tilstandsrapporten at selve bygningskroppen er solid.

I tilstandsrapporten blir det også pekt på plassmangel ved skolen. Spesielt blir arbeidsplasser for lærerne og deres dusj— og garderobeforhold nevnt. Sanitæranleggene ved skolen er av ulik alder, mange fra byggeårene.

Foreslåtte strakstiltak for Holen skole (barnetrinnet) har en anslått kostnad på 1 million kroner. I rapporten foreslås det langsiktige tiltak som for de neste ti årene summeres til 32,5 millioner kroner.

Kaland skole

Kaland skole fremstår som godt vedlikeholdt utvendig. Men det eldste byggetrinnet har utfordringer knyttet til luft, varme og lys.

Inneklima i byggetrinn 1 oppleves som dårlig med hensyn til luft, termiske forhold og lys. Det ble målt høye CO2 konsentrasjoner i enkelte rom i byggetrinn 1, som indikerer utilstrekkelig luftskifte.

I byggetrinn 2 oppleves de termiske forhold som et problem da det er vanskelig å regulere gulvvarmen i forhold til ønsket romtemperatur

Tilstandsrapporten anbefaler utbedring av ventilasjonsforholdene i flere rom i byggetrinn 1. Det blir anbefalt å etablere et sentralt balansert ventilasjonsanlegg med høy varmegjenvinning.

Foreslåtte strakstiltak for Kaland skole har en anslått kostnad på 768.000 kroner. I rapporten foreslås det langsiktige tiltak som for de neste ti årene summeres til 39 millioner kroner.

Kalvatræet skole

Bygningene på Kalvatræet skole er i god teknisk stand, men det er utfordringer med inneklima i flere rom i hovedbygget.

Tilstandsrapporten viser at bygningsmassen generelt er i god teknisk stand. Gymbygget har behov for nytt ventilasjonsanlegg. I tillegg er det nødvendig å rehabilitere innvendige overflater.

Foreslåtte strakstiltak for Kalvatræet skole har en anslått kostnad på 168.000 kroner. I rapporten foreslås det langsiktige tiltak som for de neste ti årene summeres til 20 millioner kroner.

Kirkevoll skole

Kirkevoll skole har ni bygg og bygningene fremstår i varierende stand. Størstedelen av bygningsmassen er original fra 1991-93. Den har ikke gjennomgått senere rehabilitering.

Utvendige overflater er i generelt bra stand, med noen unntak. Gamle gymsal har behov for omfattende rehabilitering. Dette bygget er stengt etter tilsyn fra Etat for helsetjenester.

Bygningene er av ulik alder og tilstand, og har ulike oppgraderingsbehov. Innvendige overflater er i flere bygg slitte.

Utvendig drenering og taknedløp er flere steder tett grunnet manglende vedlikehold. Dette medfører inntrengning av vann i bygninger, og overvann på plasser. Ventilasjonsanleggene er generelt i god stand, men ett anlegg anbefales skiftet.

Det er behov for generell innvendig oppgradering av overflater, spesielt belegg. Utvendig rehabilitering av bygg med fasadeplater av eternitt.

Det er anbefalt å utskifte ventilasjonsanlegg i ett bygg grunnet tilstand. Inneklimamålinger har påvist tilfredsstillende temperatur og relativ fuktighet i målte rom. Det er målt for høy CO2— konsentrasjon i enkelte rom. Dette viser behov for ny innregulering, da eksisterende har tilstrekkelig luftmengde.

Det er behov for brannteknisk oppgradering for samtlige bygg.

Foreslåtte strakstiltak for Kirkevoll skole har en anslått kostnad på 4,7 millioner kroner. I rapporten foreslås det langsiktige tiltak som for de neste ti årene summeres til 64 millioner kroner.

Nordnes skole

Nordnes skole er i god stand, men den er slitt og noe utdatert innvendig. Det pågår for tiden arbeid ved skolen i forbindelse med ombygging til oppveksttun.

Skolen mangler tilfredsstillende ventilasjon. I tilstandsrapporten blir det anbefalt å gjennomføre en større innvendig rehabilitering, inklusive installasjon av ventilasjonsanlegg og utskifting av store deler av elektriske anlegg.

Det er målt forhøyede fuktverdier i yttervegg i en rekke rom. At det fortsatt finnes fukt i vegger tre år etter rehabilitering av tak og fasader, tyder på at det kommer ny fukt inn i veggene.

I tilbakemeldingene til Bedriftshelsetjenesten peker opplevelse av vekslende og ujevn temperatur, etterfulgt av opplevelsen av innestengt og dårlig luft, for kaldt og trekk seg ut.

I rapporten foreslås det langsiktige tiltak som for de neste ti årene summeres til 80 millioner kroner.

Olsvik skole

Olsvik skole består av i alt tre separate bygg. Det er utarbeidet separate tilstandsrapporter for Olsvik skole, Olsvikhallen og avdelingen Skjenlia skole. Rapporten viser omfattende behov for vedlikehold.

Olsvik skole fremstår i god stand rent teknisk. Det er kun utført nødvendige oppgraderinger. Vedlikeholdet ellers har vært holdt på et minimum. Tekniske anlegg er også i hovedsak fra byggeåret og tilfredsstiller ikke dagens krav til moderne skoledrift.

Tilstandsrapporten viser at skolen har behov for til dels omfattende vedlikehold og oppgraderinger i årene framover om skolen fortsatt skal være en moderne skole. Dette gjelder både innvendig og utvendig.

Målinger av inneluften viser noen forhøyede CO2-verdier i noen perioder, samt noe høye temperaturer i visse tider. Det anbefales således et bedre luftskifte i rommene. Som et strakstiltak bør det iverksettes hyppigere lufting, noe som også vil bidra til lavere temperaturer. På noe lengre sikt bør luftbehandlingsanleggene skiftes ut.

Foreslåtte strakstiltak for Olsvik skole har en anslått kostnad på 100.000 kroner. I rapporten foreslås det langsiktige tiltak som for de neste ti årene summeres til 49,8 millioner kroner.

Skjenlia skole

Utvendig framstår Skjenlia skole i generelt tilfredsstillende stand. Innvendig har bygget generelt en standard som fra byggeåret, men det er gjort enkelte oppgraderinger ved behov. Det er generelt gamle gulvbelegg og veggflatene er malte platevegger.

Avtrekksanleggene har lave luftmengder og anbefales følgelig skiftet for å øke luftmengdene og tilfredsstille dagens krav til energilønnsomhet og innemiljø.

Det vil således være behov for endel vedlikeholds- og oppgraderingsarbeider av skolen i årene framover, både for å ta inn opparbeidet vedlikeholdsetterslep og foreta nødvendige oppgraderinger.

Foreslåtte strakstiltak for Skjenlia skole har en anslått kostnad på 900.000 kroner. I rapporten foreslås det langsiktige tiltak som for de neste ti årene summeres til 9,7 millioner kroner.

Olsvikhallen

Olsvikhallen består av en stor idrettshall som kan deles inn i tre gymsaler. I tillegg er det et stort dusj- og garderobeanlegg i u-etasjen, samt et tilbygg mot vest bestående av flere klasse- og grupperom samt et lærerværelse og tilhørende garderober, WC med mer. Det er tre luftbehandlingsanlegg, alle fra byggeåret.

Anleggene tilfredsstiller ikke dagens krav til luftutskiftinger. Det påvirker innemiljøet og de bør derfor skiftes ut.

Det vil således være behov for omfattende vedlikeholds- og oppgraderingsarbeider av hallen i årene framover, både for å ta inn opparbeidet vedlikeholdsetterslep og foreta nødvendige oppgraderinger for å møte endrede krav og behov.

Foreslåtte strakstiltak for Olsvikhallen har en anslått kostnad på 1,6 millioner kroner. I rapporten foreslås det langsiktige tiltak som for de neste ti årene summeres til 29,3 millioner kroner.

Paradis skole

Paradis skole ble rehabilitert utvendig i perioden 2010-2011. Det er behov for å oppgradere en del tekniske anlegg.

Tilstandsrapporten for Paradis skole viser at det er behov for å oppgradere oppvarmings- og ventilasjonsanlegg til dagens standard.

Bygningsmassen er ikke tilpasset dagens skolebruk med hensyn til antall ansatte. I rapporten blir det foreslått å utvide bygningsmassen for å fristille arealer til møterom, garderobe og toalett.

Inneklima oppleves som dårlig med hensyn til luft og varme i hovedbygg og vaktmesterbolig. I rapporten er det anbefalt å montere nytt ventilasjonsanlegg til erstatning for romaggregater og totalt utskifting av varmeanlegget inkludert arealer med elektriske varmeovner.

Foreslåtte strakstiltak for Paradis skole har en anslått kostnad på 757.000 kroner kroner. I rapporten foreslås det langsiktige tiltak som for de neste ti årene summeres til 59 millioner kroner.

Tveiterås skole

Tveiterås skole er i god stand utvendig, men det er behov for å gjøre tilpasninger av skolebygget innvendig.

Hovedbygget på Tveiterås er rehabilitert med nye fasader og tak. Alle vinduer ble skiftet i 2009. Utvendig fremstår bygget i god stand med enkelte mindre vedlikeholdsbehov.

Tilstandsrapporten viser at skolen har dårlig tilpassede fasiliteter som ikke er tilrettelagt med nødvendig arealer og hjelpemidler for å utøve den grad av daglig hjelp elevene trenger. Ventilasjonsløsningen må tilpasses enkelte rom hvor det er satt opp skillevegger. Ellers er ventilasjonsanlegget vurdert som tilfredsstillende.

Foreslåtte strakstiltak for Tveiterås skole har en anslått kostnad på 1,6 millioner kroner. I rapporten foreslås det langsiktige tiltak som for de neste ti årene summeres til 26 millioner kroner.