For en måned siden skrev BT at 31 hjort var påkjørt hittil i år i bergenstrafikken. Tallet er nå 53.

Flest påkjørsler har skjedd på en kort strekning på Flyplassveien.

Flertallet av dyrene er så sterkt skadet at det av dyrevernhensyn er om å gjøre å avlive dem. Et påkjørt dyr vil lide lenge. Det vil alltid ta noe tid fra påkjørselen skjer til en ettersøkshund finner det skadede dyret slik at folk fra viltforvaltningen kan avlive det.

Like alvorlig er disse påkjørslene for trafikantenes sikkerhet. På den omtalte strekningen på Flyplassveien — for øvrig ekstra godt varslet med stort skilt og blinkende lys - går veien gjennom en skjæring. Hjort har hoppet ned på biler i fart på dette stedet. Utrolig nok har ingen personer hittil i år blitt skadet i disse og andre tilfeller av kollisjon mellom hjort og bil.

Viltforvaltningen i Bergen kommune ønsker nå et møte med politiet og veimyndighetene. Formålet med møtet er å drøfte tiltak som umiddelbart kan settes i verk for å redusere faren for at hjort blir påkjørt - før ulykkene forårsaker alvorlige personskader.

Fra flere hold er det foreslått å prøve enkle tiltak for å unngå de mange påkjørslene - ikke minst på Flyplassveien.

Gjerder og rydding av skog langs veibanen er noen av tiltakene som er foreslått.

For en måned siden var 31 hjort påkjørt i bergenstrafikken. Nå er tallet 53.
rune christophersen (mms)