Regjeringen foreslår å bruke 45 millioner kroner for å stabilisere verdensarvstedet Bryggen i Bergen. I løpet av de siste 25 årene har grunnvannet under deler av Bryggen sunket med mer enn 1,5 meter. Det har ført til at flere av de bevaringsverdige husene i området har fått store setningsskader. Grunnvannslekkasjen skal nå stoppes ved at det lages en vegg som fysisk skiller grunnen under Bryggen fra grunnen under SAS-hotellet. Det vil også være aktuelt å kombinere dette med andre tiltak.

— Bryggen i Bergen har verneverdier i verdensklasse, og den sikres nå mot omfattende skader. Vi bruker 45 millioner for å snu den negative utviklingen som har truet verdensarven og Bergens mest kjente kulturminne. Oppgaven er kompleks og omfattende, men vi har nå både pengene og ikke minst kompetansen til å sikre Bryggen i Bergen for framtida, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Riksantikvaren mener at dette arbeidet også vil hindre at gamle kulturlag går tapt. Fram til nå har det årlig forsvunnet om lag 30 kubikkmeter fredete middelalderkulturlag. Dette vil Miljøverndepartementet nå å stoppe, slik at kunnskapen kulturlagene rommer, blir tatt vare på.

De siste årene er det gjennomført omfattende undersøkelser for å finne årsakene til de store setningsskadene. Det har ført til at det nå er mulig å planlegge og gjennomføre tiltak som vil stabilisere grunnvannet.

Kommentarer? Vennligst bruk feltet under!