Ved at pasientar heretter skal fordelast på distriktspsykiatriske senter i Haugesund, Karmøy, Stord, Valen og Odda, blir det ledig sengekapasitet ved Valen sjukehus.

Sjukehuset i Valen skal ta seg av tunge psykiatriske tilfelle, sikringspasientar, rusmisbrukarar med psykiatriske lidingar, og ungdom med åtferdsvanskar.

Valen sjukehus har gradvis fått redusert pasienttalet frå 370 i 1970 til 250 i 1980 og kring 90 i dag.

Den nye psykiatrimodellen følgjer nasjonale føringar, presiserer administrerande direktør i Helse Fonna, Johannes Kolnes. Helse Fonna-planane har møtt sterk motstand frå fagmiljøet i Valen.

-Psykiatrien blir opnare. Det blir enklare å få hjelp tidleg i sjukdomsforløpet, seier Kolnes.

Fonna-direktøren lovar at ingen tilsette skal bli sagt opp eller tvangsflytta som følgje av omstillinga. Men 270 må altså bu seg på endra arbeidsoppgåver eller tilsetjing i andre avdelingar.

Omstillinga i Haugesund startar straks, ved Valen sjukehus skjer omlegginga frå hausten.