INGUNN RØREN

Internatskolene Hunstad og Bjørkåsen har 26 — 27 døve elever hver. For bare to - tre år siden var elevtallet dobbelt så høyt.

— Vi var nødt til å kutte 15 årsverk på Bjørkåsen og ti årsverk på Hunstad fordi antall elever er halvert. Av de 25 årsverkene er halvparten lærere, mens den andre halvparten er sosialpedagogisk personale som har jobbet med internatdelen av driften, sier avtroppende senterleder Jørgen Varden ved Vestlandet Kompetansesenter.

Klager på oppsigelsene

De ansatte fikk beskjed om oppsigelsene på møter 18. og 19. juni. 25 av dem står uten jobb fra 1. august. Rundt ti av de oppsagte kommer til å klage på vedtaket i Tilsettingsrådet.De som har mistet jobben har ventelønn fra staten ut fra hvor lenge de har jobbet.

Mister undervisning

Årsaken til at antall elever er halvert, er at stadig flere foreldre velger å la sterkt hørselshemmede barn gå på vanlig skole. Nesten alle barn som er født døve får i dag operert inn et implantat som gir noe hørsel, slik at barna blir sterkt hørselshemmede istedenfor døve.

— Vi må respektere foreldrenes valg, men vi ser at implantatet ikke fjerner behovet for tegnspråk som støtte for vanlig språk. Tospråklighet med både tegn og tale er viktig for denne gruppen barn, sier Varden.

— Tunghørte barn som ikke lærer tegnspråk opplever hele tiden kommunikasjonstap i undervisningen. Problemet øker jo eldre barna blir, og enkelte får store problemer med å henge med på videregående skole. Vi får en del elever til Hunstad og Bjørkåsen som har mistet mye undervisning på vanlige skoler, sier Varden.

To av tre integrert

Fra høsten av får Hunstad skole anledning til å ta inn elever som skal ha norsk som førstespråk, men som skal lære tegnspråk ved siden av. Hittil har skolen bare tatt inn elever som skal ha tegnspråk som førstespråk.

Tall fra en utredning i Hordaland i 2000 viste at det da var 162 hørselshemmede barn i alderen null - 19 år. To tredjedeler av disse var integrert i vanlige barnehager og skoler, mens en tredjedel gikk på spesialskole.