Samtlige seks nye MTB-er er beordret til kai på ubestemt tid. Ubåtvåpenet har akkurat nå bare to maskinmestere, og kan derfor ikke bemanne mer enn to av seks slike fartøyer samtidig. Fregattvåpenet sliter også med bemanningsproblemer og strever med å seile tre av de fem nye fregattene samtidig.

Til sammen ligger det marinefartøyer for over 25 milliarder kroner til kai på Haakonsvern og i Mandal.

Kritikk

Riksrevisjonen kom tidligere i uken med flengende kritikk mot Sjøforsvaret. Det ble pekt på at målene for seilingsaktivitet i 2010 ikke ble nådd, og at det var færre seilingsdøgn enn i 2009. "Riksrevisjonen stiller spørsmål om fra hvilket tidspunkt de senere års omfattende investeringer i fartøystruktur vil muliggjøre økt operativ evne og økt fysisk tilstedeværelse i prioriterte områder", står det i rapporten.

265 mil

Marinens og Kystvaktens fartøyer skal hevde Norges suverenitet og ivareta Norges interesser både langs kysten og på sokkelen, til sammen et havdomene på nesten to millioner kvadratkilometer og en grense langs land på 265 mil.— Vi blir sårbare en liten stund. Sjøforsvaret har lite å stille opp med hvis det smeller i dag, sa Jan Petersen (H), lederen i forsvarskomiteen, da BT for tre år siden skrev at Marinen sto helt uten kampklare overflatefartøyer.

Situasjonen er litt bedre nå, men likevel ikke slik den er tenkt å være. Generalinspektøren for Sjøforsvaret, kontreadmiral Bernt Grimstvedt, vil ikke opplyse det eksakte antallet krigsfartøyer som til enhver tid seiler.

Hemmelig

— Dette er gradert informasjon vi ikke ønsker å gå ut med. Dette gjelder særlig våre spesialstyrker og ubåter, sier han.

Akkurat nå gjennomfører Sjøforsvaret sin årlige øvelse Flotex. Grimstvedt opplyser at tre av fregattene, to minekrigsfartøyer og fem stridsbåter er blant fartøyene som deltar i øvelsen. De to sistnevnte fartøytypene fører ikke offensive våpen, men er utrustet for selvforsvar.

— Hva synes du om at bare fire eller fem offensive kampfartøyer kan seile akkurat nå?

— Det eksakte antallet krigsskip som seiler, er gradert, svarer generalinspektøren.

- Vanskelig å beregne

— Er det et tilstrekkelig antall kampfartøyer som dekker behovet for å vokte norskekysten?

— Det er ikke mulig å foreta noen matematisk beregning av det antall fartøyer som er tilstrekkelig. Det vil blant annet også avhenge av hva som er trusselen, sier Bernt Grimstvedt.

Sjefen for ubåtvåpenet, kommandør Aslak Heen, vil heller ikke gå i detalj om hvor mange av hans seks fartøyer i Ula-klassen som er seilingsklare pr. i dag. BT har flere kilder på at ubåtene bare har to maskinmestere, og derfor ikke kan seile mer enn to ubåter samtidig.

— På grunn av at Ula-klassen er gjennom en omfattende oppgradering, har vi lavere tilgjengelighet på fartøyer enn normalt. Vi sliter med ingeniørmangel, men det er hemmelig hvor mange maskinmestere vi har tilgjengelige, sier han.

To ubåter vil til enhver tid være inne til vedlikehold og oppgraderinger, men ubåtvåpenet er ikke i nærheten av å kunne bemanne de fire øvrige samtidig.

Mangler mannskap

Fregattvåpenet sliter med å rekruttere komplett mannskap til tre fregatter, men har denne uken tre fregatter med på Flotex-øvelsen. Av og til seiler bare to.

— På de to øvrige har vi vedlikeholdsbesetning, sier kommandør Svein-Erik Kvalvaag, sjef for fregattvåpenet.

Sjøforsvarets langsiktige ambisjon er å seile fire av de fem nye fregattene.

Tre av seks nye MTB-er er overtatt, men alle seks ligger til kai. Siste båt blir levert minst 32 måneder forsinket.

De nye fregattene koster ca. fem milliarder pr. fartøy, mens hver MTB har en prislapp på en milliard. Ubåtene ble levert mellom 1988 og 1991 og kostet den gang godt over en milliard pr. ubåt. Sjøforsvaret har også noen minefartøyer som ikke seiler jevnlig. Bergens Tidendes beregninger viser at marinefartøyer for ca. 25 milliarder kroner til enhver tid ikke seiler.

BT FOR TRE ÅR SIDEN: I 2008 var Sjøforsvaret uten kampklare overflatefartøyer.