På landsbasis var det 1. oktober i år 183 elever i Norge som fortsatt ikke hadde møtt på skolen. Det viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratets database Grunnskolenes informasjonstjeneste (GSI).

Dette er elever som skolene ikke vet hvor er, eller som holdes utenfor undervisningen. Elever skolen har fått bekreftet at befinner seg i utlandet er ikke med i oversikten, skriver Aftenposten.no.

Vet ikke hvor elevene er

Utdanningsdirektoratet kan ikke noe gi svar på hvor disse elevene er.

— Vi vet dessverre lite om disse barna, utover at de enten er utenfor opplæring eller at skolen eller kommunen ikke har lykkes i å komme i kontakt med barna eller foreldrene. Enkelte kan ha dratt til utlandet, men da uten at skolen eller kommunen har fått beskjed om dette, skriver avdelingsdirektør Kjetil Digre i Utdanningsdirektoratet i en e-post til Aftenposten.no.

Antallet som ikke møtte til skolestart er omtrent det samme som i fjor. Da uteble 185 elever. Dette var første gang Utdanningsdirektoratet laget en nasjonal oversikt over dette.

— Alle barn i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven. Det er derfor bekymringsfullt at 183 barn ikke har møtt til skolen, mener Digre.

Utdanningsetaten har laget en veileder for hvordan skolene kan håndtere ulovlig fravær, men det finnes ikke nasjonale regler for dette. Skolene bestemmer selv hvordan de skal gjøre det.

57 manglet i Oslo

Aftenposten.no skrev 12. september i år at minst 125 elever i Osloskolen var savnet. Siden da har skolene fått oversikt over mange av dem.

Oslo savnet uanset flere elever enn tilsvarende periode i fjor. Da manglet 38 elever. I år er tallet steget til 57.

— Det tror jeg er tilfeldig. Vi har 56 000 elever i grunnskolen og økningen i elevtallet var på 1150, sier avdelingsdirektør Margaret Westgaard i Utdanningsetaten.

- Gjør dere nok for å finne disse elevene?

— Vi gjør alt vi kan. Skolene nedlegger et stort arbeid, og dette er ikke noe som stopper etter 1. oktober. Vi arbeider kontinuerlig med dette, sier hun.

38 i utlandet

Kommunen har fått oversikt over de fleste av de 57 elevene etter rapporteringen 1. oktober, men de vet fortsatt ikke hvor ti elever befinner seg.

- Så langt har vi ikke lykkes med å dokumentere og sannsynliggjøre hvor barna er. Vi fortsetter med undersøkelser for å finne ut hvor de er, sier Westgaard.

Videre er status som følger:

  • To har flyttet til en annen kommune.
  • Tre er tilbake på skolen.
  • Tre har begynt på privatskole.
  • I tre av sakene er foreldrene politianmeldt.
  • Fire er registrert utvandret. - I 34 saker har vi, så godt det er mulig, dokumentert at de er i utlandet, sier Westgaard.

Rektor Geir Moen ved Tøyen skole meldte at ni av elevene hans var savnet. Nå vet han nesten helt sikkert at alle er i utlandet, de fleste i opprinnelseslandet.

- Kommer de tilbake?

— Det kan ikke jeg svare på, det aner jeg ikke. Når de flytter til utlandet er det ikke den norske stat som har ansvaret for opplæringen deres, da er det foreldrene som skal sørge for at de får undervisningen de har krav på.

Politianmeldt

Utdanningsetaten i Oslo kommune fulgte forrige skoleår opp 75 tilfeller av ulovlig fravær. Etaten fant ut at over halvparten av elevene, 42 stykker, befant seg i utlandet.

Oslo har faste rutiner for hva skolene skal gjøre hvis elevene ikke møter opp.

I ytterste konsekvens kan foreldrene bli politianmeldt.

Forrige skoleår (per mars 2012) ble foresatte til 8 elever politianmeldt.

Til sammen har etaten anmeldt foresatte til 78 barn siden 2005.